Att må dåligt är en bra början!

av dr Bengt Stern

22/3 2000 Stadsteatern Skövde Kulturhus

Arr: Annika Wesche, Uddevalla, Wäxthuset Kosmos Skövde och Mullingstorp Utbildning & Hälsa

”Bengt Stern är legitimerad läkare, har studerat psykosomatisk medicin, kroppspsykologi samt humanistisk och transpersonell psykologi i Europa, USA och Indien. Han har skapat Möt dig själv-processen för personlig utveckling och har varit ledare på ett stort antal kurser på kursgården Mullingstorp. Bengt arbetar också med personlighets- och organisationsutveckling inom företag och organisationer.” (ur broschyren VEM ÄR JAG?)

I själva referatet (som närmast var ett kåseri) citerar jag ur affisch, tidningar (SN och SLA), Nyhetsbrev (Mullingstorp), och broschyren VEM ÄR JAG?

Dr Bengt Stern blev läkare redan 1956, är nu (2000) 70 år och i full verksamhet som läkare, författare, föreläsare och kursledare. ”Sedan mitten av 1970-talet har han studerat vilka faktorer som är avgörande för att en människa skall må psykiskt och kroppsligt bra och samtidigt få ett meningsfullt och omväxlande liv.” (ur affisch) Han ämnar dock ”under den närmaste 10-årsperioden skriva böcker och leda vissa forskningsprojekt inom energidiagnostik och bioresonansterapi.” (Nyhetsbrev)

Institutet i Mullingstorp på Vikbolandet startade sin verksamhet 1985 och har haft en dynamisk utveckling. Denna kommer framdeles att säkerställas genom en stiftelse. Nyhetsbrevet uppger att inbjudan utgått till ett antal stora företag och institutioner om engagemang i en stiftelse. Bengt sa också att ett norskt samarbete inletts.

Föredragets titel är samma som den på Bengts senaste bok, alltså Att må dåligt är en bra början (1994). Förutom på svenska är den utgiven på engelska, norska, holländska och tyska. Våren 2000 har han inbjudits att hålla föreläsningar i Tyskland. Andra böcker är: Att växa till hälsa – om människans möte med sin inre verklighet (1985), samt Möt dig själv bortom allt förnuft (1990). En fjärde bok kommer: Universums konstruktion. ((Apropå universum: eg. Substantiverat adj. neutr. Av lat. universus: enad, hel, odelad. Grundbetydelsen av universum: det som är vänt åt ett håll. Min anm.))

Nämnda boktitlar ger en antydan om Bengt Sterns inriktning. Han sammanfattade till att börja med institutets målsättning: ”Att i kursverksamheten utveckla människans självkännedom och att ge kunskap om universums andliga enhet, och att se helheten. Kurserna indelas i 4 steg: Möt dig själv steg 1, dito steg 2 osv. Denna utbildning i upplevelse- och utlevelseorienterad självkännedom har pågått ända sedan starten, men på senare år har Mullingstorp utvecklats till att bli ett forskningsinstitut med ytterligare två huvudinriktningar: Bestämning av kroppens energiflöden och syra/basförhållanden Denna verksamhet har pågått sedan 1997. Dessutom bedrivs utveckling av bioresonansterapi och införande av denna fantastiska terapiform i skolmedicinen; denna verksamhet har pågått sedan 1996.” (Nyhetsbrev)

Genom ökad medvetenhet är det enligt B S fullt möjligt att använda sin insikt till att bota sjukdomar, t.o.m. cancer. ”Efter att i många år ha experimenterat på mig själv menar jag att traditionell cancerbehandling med cellgift och strålning med fördel kan bytas ut mot rening av psyke och kropp i kombination med bioresonansterapi (...)”(dito) ”Jag har benmärgscancer och borde enligt statistiken varit död för sju år sedan,” berättar han i en intervju för SLA.

”Våren 1999 genomförde han ett unikt och lyckat cancerexperiment på sig själv. Han befriade kroppen från kvicksilver och sjukdomsalstrande mikroorganismer, främst candidasvamp och parasiter. Dessutom använde han oskadlig bioresonansterapi i stället för cellgift. Hans besvär – blodbrist, skelettskörhet och rörelsesvårigheter – försvann omgående. B S mår idag utmärkt och fortsätter, snart tio år efter sitt insjuknande, att leda och utveckla verksamheten på Mullingstorp.” (Reklamblad till boken Att må dåligt är en bra början)

Stress är ju ett mycket vanligt fenomen som ger upphov till varjehanda relationsstörningar och sjukdomar. B S nämnde att han sedan flera år är mental tränare för golfspelaren Robert Karlsson. Denne har gjort stora framsteg (”på väg att bli världens bästa”) under hans ledning efter ett misslyckande som golfproffs i mitten av 90-talet. Stress stör ämnesomsättningen i kroppen. ”Det är obegripligt att läkarvetenskapen inte ser till det grundläggande problemet hos den sjuke”, säger B S i en intervju i SLA 23/3.

Det gäller att först ta reda på hur såväl människan – Känn dig själv! – som universum fungerar. Sedan ska man ta lämpliga terapeutiska resurser i anspråk för att behandla ev. sjukdom. B S talade här om kroppen som en ”ozonmaskin”; t.ex. cancerceller avskyr syre. Därför steriliserar man med ozon (O 3). På Mullingstorp utprovas och tillämpas idag för skolmedicinen okända metoder. För att människor ska slippa psykiska och kroppsliga besvär är fördjupad självkännedom en förutsättning. Men då en sjukdom hos en person uppträder är detta en signal som ska tolkas (enl. intervju i SN 22/3).

I samma artikel (och i liknande ordalag i föredraget) gav han ett exempel på en form av bioresonansterapi: ”Du har huvudvärk och vill ta en albyl. Idag har vi instrument som kan läsa av albyltablettens elektromagnetiska spektrum och sedan överföra detta till vatten. Du kan sedan dricka vattnet som berikats med albylens elektromagnetiska spektrum och på så sätt få samma effekt som om du skulle ha tagit medicinen. Kanske inte så viktigt vid albyl, men oerhört viktigt om du behöver cellgifter.” B S menar förenklat uttryckt att medicin kan ersättas med elektromagnetiska fält som fattas i kroppen och slipper då de gifter som ingår i medicinen. Därmed är mycket vunnet.

I samma SN-artikel sägs att ”upplevelsen av stress kan gå tillbaka ända till fosterstadiet. Om föräldrarna bråkar kan redan fostret känna skuld och uppleva det som ett hot mot sin överlevnad. Det tar sig sedan uttryck i vrede eller en känsla av hopplöshet. Detta kan få skrämmande resultat när ungdomar inte har något att hålla sig till. En ung människa blir extremist därför att han bär på ett inbyggt hat, som på detta sätt får en kanal.”

Vidare säger artikeln att ”det gäller alltså att göra sig av med negativ energi genom att gå tillbaka till fosterperioden och tidiga obearbetade upplevelser i livet. Primalterapi, psykodrama, kroppsövningar, övningar kring födelsen och döden ingår i de Möt dig själv-kurser som anordnas på Mullingstorp”.

B S anser nämligen att ”människans tidigaste minnen finns i varje cell i hennes kropp och att man genom kroppsterapi kan få fram de minnena. När man tagit fram minnen bortanför intellektet kan man lära sig varför man förtrycker sin omgivning eller förringar sig själv. De bearbetade minnena finns kvar, men energin är färdiganvänd och kan läggas åt sidan.” (SLA 23/3)

I sin kåserande stil sa B S att det är fel att stänga av en depression med t.ex. Cipramil. Inom den etablerade vården behandlar man alltså symptom med medicin. Det är som att slå sönder en varningslampa för att försöka få bukt med ett fel på bilen. Med medicinering tar man bara bort obehagskänslorna utan att undersöka orsakerna.

Intellektet styr oss vanligen, men det förstår inte helheten. För att nå ner till förträngda minnen måste man släppa den intellektuella kontrollen. Så kan man finna att ”känslomässig stress och destruktiva beteendemönster har sitt ursprung i smärtfyllda händelser tidigare i livet.”(affisch) Denna djupa självkännedom kan då resultera i panik och rentav dödsångest som man sedan söker få bukt med.

B S berättade att han besökt institut för personlighetsutveckling över hela världen. I en nödsituation kan det vara nödvändigt att ta till mycket speciella åtgärder. I Indien kallades han vid ett tillfälle till en mycket svårt astmasjuk dam från Australien som faktiskt var döende. På ett mycket drastiskt sätt försökte han rädda livet på henne: han slog damen hårt – och hon gav till ett fruktansvärt primalskrik. Astman försvann av rena chocken! Förklaringen var enligt B S: hon hade släppt intellektet.

Här nämnde han något om en ”fascist/förtryckar”-övning. Det är faktiskt möjligt att ”väcka upp döda”, tycktes han mena. Han gav ett annat exempel på en liknande händelse. Han var med på en bröllopsfest i London då en man (omkring 70) plötsligt låg ”stendöd” på dansgolvet. Varken hjärtmassage eller elektroder hjälpte. Men en spark i skrevet väckte upp honom – tala om chockterapi! Till historien hör att mannen tyvärr ändå dog fyra månader senare, men då till följd av en olyckshändelse utan samband med den föregående tilldragelsen.

I detta sammanhang nämnde B S hur man kan väcka upp en medvetslös genom att vrida om överläppen på honom, precis som man kunde göra med en hästs mule. Det finns nämligen en känslig akupunkturpunkt där; epileptiker kan behandlas via en motsvarande punkt bakom örat. Kroppen har som bekant många elektromagnetiska kanaler (meridianer).

Då B S var i Indien hade han en gång en märklig vision: Han såg liksom på en TV-skärm hur hela universum fungerar! Han beskrev kortfattat att den yttre världen kännetecknas av en oändlig mångfald som är förnimbar med intellektet. Tiden spelar ju en viktig roll och minnet verkar genom den. Konkreta exempel på den fundamentala kontrastprincipen gavs: inom sporten, exempelvis i bordtenninis: (minst) en på var sida. Kontrast blir också när man skriver med färgpennor på en vit tavla.

I motsats till den materiella världen härskar tidlöshet i universum. I mångfaldsvärlden saknas den helhet som karaktäriserar världsaltet. Vad beträffar den andliga aspekten förefaller präster inte förstå den riktigt, sa B S. De vill ju lägga till Gud. B S tycks förneka gudsbegreppet. En uppfattning om helhet och tidlöshet ingår inte i en sjukhusprästs världsbild, något som skulle göra honom mindre lämplig (?).

B S anförde som exempel en juristprofessor som var mycket orolig inför döden. Mediciner som valium hjälpte inte. Den yttersta orsaken till hans oro visade sig ligga mycket långt tillbaka i tiden. Den gamle (90) hade som fyraåring tagit ett mynt! Detta visar att känslominnen stannar kvar hela livet.

Universum är ett enda energisystem: allt är energi. Enligt Websters lexikon är energi = övervinna motstånd (?). ((Detta låter kryptiskt. Enl. E. Wessén, Våra ord: gr. energéia=handlingskraft. Min anm )) Någon ”icke-energi” existerar ej. Den yttre materiella världen är lågfrekvent, medan den inre andliga energin har hög frekvens. Detta har att göra med Plancks konstant som visar att om frekvensen ökar, går den termiska energin ner. Lågfrekventa fysikaliska metoder tar för lång tid; släpp därför taget om intellektet som vanligen styr.

Det är självfallet i den yttre världen som erfarenheter görs. Ett benbrott hör t.ex. hemma här. Signaler från människans inre värld ignoreras ofta, exempelvis stress. I det kosmiska systemet gäller det att tolka varje svårighet, vart sjukdomsfall. Om medvetenheten ökar kommer nästa motgång på ett högre plan. Den andliga aspekten utvecklas då. Det är meningen att en ”sväng” i jordelivet ska ge bättre medvetenhet – vilken tas med till nästa liv...

Vad är en lysmasks uppgift? Svar: Att hitta en partner. Apans uppgift kan vara att förmå hantera verktyg, medan människan ska lära sig försoning och förlåtelse. Detta är en variant av Kristi budskap, nog så bra, men utan ”bruksanvisning” är den verkningslös. Det har ju alltför länge (2.000 år) visat sig hur svårt det är att realisera; krigen har blivit allt värre. Ett försök till bruksanvisning skulle vara att identifiera försoningstillfället med intellektet.

Tyvärr grundläggs idag girigheten mycket tidigt i livet. IT-karusellen bidrar i hög grad till detta. Vad gäller aktieinnehav ska man hantera sin girighet; till slut kan man förlora allt. B S berörde även maktspelet: politikerna gör av med alla pengar. ”Det går bra för Sverige” är idag ett slagord med baktanken att locka väljare. Konsekvenserna av makt är nedslående. Motsatsen till makt är försoning. När man lämnar smärtan bakom sig når man försoning, och denna är släkt med civilkurage.

Den andliga världen bör kännetecknas av frid, men den störs redan under fosterperioden. Om föräldrarna är osams påverkar det fostret som får känslan att ”det är mitt fel”. Själva födelsen, passerandet genom födelsekanalen, är en smärtsam upplevelse för babyn. Känslan av separation, att ställas utanför (”jag får inte vara med”) kan sedan följa personen hela livet, kanske den växer och alstrar panik.

B S talade också om ”prostitution” i mycket vid bemärkelse. Att vara snäll, till lags, att säga ja när man borde säga nej – det är att förneka sina egna behov, faktiskt att i någon mening prostituera sig, menade B S. Ty då är vi inte oss själva, utan bara till för att göra andra till viljes. Förtryckta människor befinner sig i en extrem situation. Att vara helt och hållet identifierad med något, t.ex. en uniform, ger på sin höjd bara tillgång till halva självet; intellektet överkompenseras.

Ett fördömande förhållningssätt, att bara säga nej, att aldrig acceptera ”både – och” är förstås lika fel. Att leva tillsammans med en partner är av olika skäl svårare nu än förr. Dilemma: äktenskap/samboförhållande, fast man egentligen inte längre kan umgås – samtidigt som man inte tror sig kunna stå ut med att leva ensam. Där finns känslan (redan som barn) av att andra/den andra gjort mig illa.

Sjukdom är något oundvikligt. Det finns många olika sätt att försöka bota eller lindra. Dans, frigörande andning m.m. kan vara till viss hjälp. En del terapeutiska metoder som brukar användas, såsom mental träning, samtalsterapi, familjeterapi (barnens dåliga bild av föräldrarna förstärks!) – allt sådant stör, menade B S. I stället förordar han absolut ökad självkännedom på individuell nivå. Mycket av vad han säger är rena självklarheter, tycker han själv. Men de tål att upprepas. F. ö. Är det svårt att ”ta bort” intellektet, det kan faktiskt ge panik. Intellektet har förmåga att välja mellan olika alternativ. Men att ständigt undvika panik är trist och ger ingen sinnesfrid. Man kan få kämpa hela livet.

Efter en kort paus redogjorde B S för kurser och forskning på Mullingstorp. Det är väldigt vanligt att folk inte tar ansvar för sitt känsloliv. Detta leder som vi vet till problem. Bl.a. grunden till stress utforskas vid institutet. Det finns f.n. sju terapeuter där som leder kurser med ca. 20 deltagare i vardera. Verksamheten pågår från kl. 7 på morgonen till 10 på kvällen. Kvällsgrupper samlas också. Det är ett krav att varje kursdeltagare ska ha en anhörig med, bl. a. för att de efter kursen tillsammans ska kunna fortsätta samtala och utvecklas. En ordentlig introduktion före kursen Möt dig själv steg 1 sker även. Fredag t.o.m. söndag kostar 2.500 kr. Snabbkurser är inte så bra, därför omfattar en kurs minst en vecka och man måste öva varje dag. Utöver steg 1-3-kurser rekommenderas en terapiutbildning i Danmark (7.000 kr). Det är främst fråga om att expandera medvetandet, men panik är ett hinder som man söker övervinna.

Civilkurage är ett av honnörsorden; det innebär helt enkelt att man ska stå upp för vad som känns rätt. Exempel: Om äktenskapet känns alldeles outhärdligt – gå din väg! Stå emot, ifall omvärldens trender och grupptryck känns fel. Lyx är inte nödvändigt, man kan bo enklare t.ex.

Sinnesfrid är synnerligen viktigt. Ett knep som B S använder då han någon gång har svårt att somna är att upprepa ett mantra ett antal gånger. Det hjälper! TM (transcendental meditation) har den nackdelen att inte kroppen är med. Meditation ska leda till avslappning; ljud/musik, andning m.m. kan vara en lämplig inledning, för att sedan som kontrast (se ovan) komma in i en välgörande stillhet.

Här avbröt B S plötsligt kåserandet för att låta auditoriet (över 150 personer) parvis öva ”No mind”-metoden (”nollspråk”) en kort stund. Vilken kakafoni! Det var rena tungomålstalandet vi skulle utöva – alltså improviserat nonsens-skäll! Denna gallimatiasövning var naturligtvis ett prov på ”släpp intellektet”. Jag tror det fungerade bra.

Medan civilkurage innebär ”säg vad du tycker”, så är ordet mastery egentligen oöversättligt. Exempel kanske klargör innebörden. Dans eller en otroligt samspelt ensemble ger intryck av mastery. En snickare som är så skicklig att han utför ett arbete mycket finare än man kunde förvänta – det är också mastery. Man kan säga att man lägger till sin kvalitet när det är fråga om mastery: man gör mer/bättre med medvetenhet.

Att meditera går inte bra i en sjuk kropp. Jämför B S:s egen erfarenhet: han har som nämnt varit cancersjuk. Stressnivån måste ner, det är det viktigaste; se ovan om dess grund i fosterstadiet. Redan första veckan börjar hud bildas. Varför får en del barn tidigt akne (eksem)? Det får barn som ej är välkomna, hävdade B S.

Han återkom till cancer och andra sjukdomar. Tändernas tillstånd betyder oerhört mycket. Lagningarnas amalgam innehåller både nickel och kvicksilver, som ju är mycket giftiga. Och i kroppens kött finns kolsyra, vilket medför försurad vävnad. Kalcium, zink, natrium m.fl. är metaller som kroppen måste ha men som trängs bort från det livsviktiga enzymsystemet. Samtidigt slås immunförsvaret ut av farliga tungmetaller. Så kan nickel ge prostatacancer, och koppar kan orsaka bröstcancer etc.

Rotfyllda tänder innehåller alltid bakterier som ligger kvar i mikrokanalerna, något som på sikt kan vara farligt. Därför bör sådana tänder med bakteriehärdar dras ut. Det går f.ö. att tugga även med ett reducerat antal tänder. Tänder av titan är en acceptabel ersättning för rotfyllning. Amalgamet måste bort. Kroppen ska vara alkalisk. Det går bra att kontrollera Ph-värdet med ett lackmuspapper. (Ph bör ej vara under 6,8.)

Parasiter i kroppen utgör ett annat allvarligt problem. De finns i delar av levande djur- eller människovävnad och är små som röda blodkroppar. De var förr inget större problem, men nu har olika lösningsmedel (inkl. freoner) fått parasiterna att ändra livsform. De finns i kromosomers hölje, men lösningsmedel löser upp detta skal, så att parasiter frigörs och snurrar runt och äter upp substansen i kromosomerna. Här nämndes valnötsskal som ett antiparasitmedel (enligt folkmedicinen). D et gäller förstås att minska antalet parasiter i kroppen. Förresten är AC (air-condition) i bilar farlig då lösningsmedel används i systemet. Man har gjort försök med organiska syror och gifter i fettlösningar. I sammanhanget nämndes Mayr-terapi (se vidare nedan).

Mottot ”Läk dig själv!” är något för folkhälsan. Läkarnas makt avtar; deras attityd: ”Vi vet, du vet inte” håller på att bli mindre vanlig. I stället kommer läkaren alltmer att arbeta som konsult åt patienterna. Deras auktoritetstro försvinner då. Det ska råda ett samförstånd mellan läkare och patient; denne ska känna sig accepterad. Det är inte lätt för andra att ta emot negativ energi från förtvivlade människor, men B S:s paroll är ”Släpp kontrollen, men under ordnade former!” Det gäller således intellektet, se ovan. – Slutligen ledde B S en gemensam meditation, en ”resa” steg för steg ut i ”rymden” – och åter.

Jag vill till slut komplettera med några ytterligare citat. Något om Mayr-kuren: Mayr var en österrikisk läkare som ”upptäckte att en viktig anledning till sjukdom var långvarig överbelastning av mage/tarmsystemet.” Hans dietanvisningar kan förefalla något kuriösa (jag avstår från detaljer här), men en sådan kur har genomförts på Mullingstorp. ”Mayr-kuren är ett suveränt sätt att förbättra hälsan oberoende av vilken sjukdom man än har. I mitt fall försvann under kuren i stort sett alla muskel-, led- och skelettbesvär som under många år varit de dominerande besvären vid min sjukdom.” (B S om sig själv i Nyhetsbrev). Där står också ”att det i början av 2001 ska göras en ”Mayr-inspirerad kroppsreningskur vid institutet. Vi kompletterar kuren med bioresonans, bindvävsmassage, meditation och daglig sharing.”

Bioresonansterapi har nämnts helt kort, men behandlingen beskrivs utförligt i nyss citerade Nyhetsbrev. Där står likaså att läsa om några instrument som används i denna terapiform, som sägs ha stora framtidsmöjligheter. För en lekman som jag verkar det finnas bra fördelar med dem.

Mitt sista citat är från en nämnd affisch under rubriken Befria kroppen från försurning, gifter och skadliga mikroorganismer ”Mängden gifter och skadliga mikroorganismer ökar ständigt i kroppen när du lever ohälsosamt. Med tiden bir du sjuk. För att du skall återvinna hälsan måste dina syra/bas-förhållanden normaliseras, vävnadernas giftlager tömmas och mängden skadliga mikroorganismer reduceras.”

Min kommentar 2000

Ett självklart mål är: en sund själ i en sund kropp. Bengt Stern tycks ha realistiska möjligheter att med sina speciella metoder nå mycket långt mot det målet medelst kurser, behandling och forskning. Det mesta av det ovan relaterade är nytt för mig, även om jag känner till de principer och den grundsyn som gäller i alternativmedicinen.

Just som komplement till skolmedicinen behövs nya metoder grundade på andra synsätt. Komplementära behandlingar finns ju, men de måste erkännas fullt ut av den traditionella skolmedicinen. Akupunktur har äntligen fått fullvärdig status, qi gong är på god väg (men det tar för lång tid). B S:s Mullingstorp får säkert napp från olika nyfikna företag – utom från de stora läkemedelsfirmorna som ser ett hot. Dessa producerar ju först och främst bara symptomlindrande, dyra mediciner som kräver enorma forskningsresurser; deras profit är samtidigt exceptionell. Hälsotillståndet i landet är som vi vet ej det bästa, generellt sett. Som framgått finns det möjligheter som går till roten av det onda och som inte bara ser till ytan, dvs. symptomen. Inte blott äkta bot finns faktiskt, utan även förebyggande åtgärder kan vidtas, då inbegripet ett större individuellt hälsoansvar.

Kort kommentar 2016

Kolla gärna där man kan läsa om Bengt Stern (död 2002). Jag kollade också med en artikel: Rädd för Mullingstorp?

Sture Alfredsons hemsida