Globala pyramider, Siriusmysteriet, Atlantis, Andernas hemlighet och antikens mysterieskolor

av Ph Dr Anders B Johanson

11/9 2003 i Röda kvarn, Lidköping

Arr: Arbetsgruppen Nirvana Lidköping

Föredragets titel antyder ett digert innehåll -- det pågick i drygt fyra timmar! Anders B Johansons omfattande verksamhet framgår av en utförlig presentation i Wäxthuset Kosmos Program. Här ett kort citat: "Han är en internationellt känd föreläsare, författare, terapeut och lärare inom regressions- och polaritetsterapi, lärare och konsult inom vedisk astrologi, kabbalistisk tarot och numerologi."

Efter att ha hälsats välkommen påbjöd A B J en tyst minut med anledning av utrikesminister Anna Lindhs tragiska bortgång denna dag. Därefter presenterade han framlagt material, bl.a. broschyrer och videor, samt lät dela ut infoblad. Han visade senare avsnitt ur olika videor, men höll först en lång inledning kring ämnet (rättare sagt ämnena).

A B J berättade att han gjort många resor till ett flertal länder i vilka han både studerat och undervisat, bl.a. i Indien där han bott tre år och lärt sig "indiska". Han nämnde språk som sanskrit, tamil m.fl. ((Oklart om det var hindi han själv talade Min anm.)) Siriusmysteriet finns dokumenterat i forna tider såväl i Indien som Kina och Egypten; pyramider finns f.ö. inte bara i Egypten utan över hela världen (se nedan). Besökare från andra galaxer har fört nya gener till jorden och givit upphov till olika raser. Nutidens människor härstammar alltså från utomjordiskt DNA som är aktivt inom oss. Det finns ca. 300 planeter från vilka gener från utomjordingar har spridits. "Under årmiljoners lopp har det varit rena chartertrafiken hit!", skämtade A B J.

Han berörde hastigt än det ena, än det andra fenomenet, t.ex. mysteriet med Bermudatriangeln där fartyg bara försvinner. Detta och mycket annat tar han upp och förklarar på kurser; ett litet axplock av skilda helgkurser nämndes. Avlägsna galaxer, hävdade han, är möjliga att nå under meditation och i drömmar. Utanför kroppen-upplevelser nämndes även, och han betonade att dessa och andra företeelser ingalunda är några nyheter och att all nödvändig information finns i vår egen DNA-uppsättning.

A B J avslöjade att han är född i Småland i trakten av Eksjö. 1971 upplevde han i meditation resor till Orion och Sirius, och senare for han till Indien och studerade yoga. 1970-79 reste han också till Mexiko, Egypten, Peru och USA. Han guidar nu många resor och leder kurser i flera länder, förutom föredrag och seminarier i Sverige. Vidare tog han upp Stonehenge i England och pyramider som finns inte bara i Egypten utan i många länder -- samt på Mars. I Peru finns det t.o.m. en sfinx.

A B J talade om den femtusenåriga indiska Akashakrönikan, "India's Ancient Book of Prophesy". Med dess hjälp tillhandahålles häpnadsväckande horoskop. "Du ger ett tumavtryck och du får veta allt om dig -- både om ditt förflutna och om din framtid", uppgav A B J som likaså framhöll att antroposofen Rudolf Steiner beskrev Akashakrönikan. ((Jag har tittat i ett referat av ett föredrag som A B J höll i Skövde 1999 och konstaterar att han och andra förbluffade västerlänningar fått sina horoskop ställda av en astrolog på ett indiskt bibliotek. Astrologen nämnde dem t.o.m. vid namn. Citat: "Hur är det möjligt att det står om mig där -- till på köpet på sanskrit?" undrade de. Min anm. ))

Därefter berättade A B J om den märklige amerikanen Cacey som, sedan han försatt sig i trans, kunde läsa själars historia. Det finns ett tiotal böcker om hans ovanliga förmåga, The Cacey Records (delvis på svenska). Hans far var teosof och bibelpredikant. När Cacey var 13 år kunde han inte katekesen vid ett förhör och var livrädd. Han lade Bibeln under huvudkudden och efter att ha sovit kunde han den (?!) utantill. Han kunde sedan "läsa" vad som helst som han lade huvudet emot. Då han var 18 fick han strupcancer som gjorde honom stum. Han intalade sig: "I need to heal myself" -- och på tre dagar hade han botat sig själv. Han kom därpå att anlitas som healer av andras sjukdomar i tusentals fall. ((J Stearn, Edgar Cayce den sovande profeten samt T Sugrue, Edgar Cayce, det finns en önskan. Min anm.))

Som exempel på att "mind" (på svenska ofta återgivet med "sinne") och "själ" är helt olika (mind är en funktion), relaterade A B J hur en blind lärare opererades varvid han hade en NDU (nära döden-upplevelse). Kirurgen kunde inte hitta sin penna efter operationen. Den återuppväckte patienten kunde precis säga var pennan låg, ty han hade "sett" var läkaren lagt den medan han själv ansågs vara helt borta som nedsövd. "Tro inte vad jag säger, testa själv!" uppmanade A B J åhlörarna mer än en gång med glimten i ögat.

1974 var A B J på ett indiskt astrologibibliotek. Han hade fått veta av astrologen att han skulle få möta vissa angivna personer senare på en resa. Men han ville inte träffa några alls, ville vara ensam. Men naturligtvis dök just dessa personer upp... Allt föll på plats, han bandade också det hela. ((Under den nämnda föreläsningen i Skövde då han också nämnde detta påpekade A B J att han alltid dokumenterar med bandspelare och kamera på sina resor och att han videofilmat magiska händelser. Han tillade: "Res själva med mig till Indien och upplev mirakel!" Min anm.))

A B J hänvisade till en video om Egypten, The Art and History of Egypt, och sa att han skulle leda en resa dit i oktober (stod i infobladet). Egypten, "landet av den svarta jorden", har 84 pyramider längs Nilen -- alltså ingalunda endast de världsberömda nära GIza, vilka enligt A B J måste vara långt mer än 5000 år gamla. Men 1990 erkände för första gången en egyptisk expert teorin om utomjordiska pyramidbyggare. Här nämndes Hancocks bok om den judiska Förbundsarken, sedan länge försvunnen.

I boken The Sign of the Seal: A Quest for the Lost Ark of the Covenant har Hancock spårat dess väg; den var först länge i Egypten, sedan i Sudan och lär nu befinna sig i Aksan i Etiopien. ((Jag läste för en tid sedan om detta i Illustrerad vetenskap). Min anm. )) Förbundsarken var för judarna en oerhört helig kraftkälla. Det fanns fordom i pyramiderna en elekromagnetisk (?) kraft, men denna energi är nu borta; det gäller ej blott de egyptiska pyramiderna utan även dem i Kina, Sudan, Mexiko och Peru.

A B J frågade om någon kände till Lehil Repitz (osäker stavning). Han hade tidigare arbetat på Volvo i Skövde men avskedades när han uppfann en bil som kunde gå på vatten (!?). A B J nämnde hans esoteriska bok Vimana som handlar om UFOs. (Vimana är ett gammalt sanskritord för flygande farkost.) I förbigåenede talade A B J lite om indiska vismän och mästare; i Indien är mirakel vanliga. Vad är egentligen vetenskapliga fakta? Hancock liksom forskaren Robert Bauval m.fl. hävdar att UFOs i forntiden landade på pyramiderna. Frågan är om forntidens UFOs liknade vår tids s.k. flygande tefat (flying saucers, eg. =sopptallrikar).

Helig geometri berördes likaledes. Den mest kände forskaren på detta område är Dan Winter. Alla känner till Pythagoras sats och alla klassiska element som triangel, kub etc. Det s.k. gyllene snittet spelade tidigt en stor roll, emedan geometrins figurer representerar universella principer och är kopplade till människokroppens olika centra. Enligt sådana universella lagar byggdes pyramiderna med oerhörd precision. I Indien och det antika Grekland löd ett axiom: "Så härovan, så härnedan" och "Såsom i gudavärlden, så ock i människornas värld".

I boken Keeper of the Genesis (=The Riddle of the Sphinx, amerikansk utgåva) skildrar Hancock & Bauval undersökningar av den stora pyramidens (Cheops) gångar inuti och under den. Likaså berättas om Kungens reps. Drottninges kammare. Man har funnit märkliga kopplingar till stjärnbilden Orion och till Sirius. Sambandet pyramiderna vid Giza <--> nämnda stjärnor >-->Osiris/Isis visade A B J med hjälp av några av sina många bilder. ((I en artikel i ALPHAOMEGA finns flera figurer som illustrerar detta. F.ö. vill jag hänvisa till Zecharia Sitchins böcker (nedan) och till C J Calleman,The Mayan Calendar, där text och bild återger samma förhållanden, bl.a. precessionens inverkan. Min anm.))

A B J sa att Sirius och Orion i det långa perspektivet förefaller röra sig uppåt under 13.000 år, och neråt under samma tidsrymd. Jorden vobblar nämligen i sin bana, d.v.s. jordaxelns lutning varierar. De tre Gizapyramidernas placering visar en utomordentlig överensstämmelse med nämnda stjärnor. "Osiris är den exakta avbilden av dessa pyramider (enligt artikeln + figur), samtidigt som det stämmer med den beräknade precessionen vid forna tidpunkter, bl.a. 10.500 f.Kr. Jämför pyramidernas ålder som mycket väl kan vara ännu äldre. A B J sa också att den berömda egyptiska sfinxen -- mycket äldre än pyramiderna -- i själva verket var en observationspunkt. En av de videofilmer han visade en del av heter The Secret of the Sphinx.

Som sagt finns det flera sfinxer, t.o.m. en på Mars. 1992 tog NASA bilder av Mars där man urskiljer ett jättelikt ansikte. Mycket få tidningar rapporterade om detta, en i Grenada och en i Mexiko; i Sverige var det faktiskt en, Sundsvalls Tidning 27/7 1993 under rubriken Mysteriet på Mars. Figuren är 3,5 km lång och 1 km hög. A B J gjorde snabbt jämförelser med andra liknande fenomen, t.ex. på Salisbury Plains i England där det ofta förekommer cirklar och andra figurer i sädesfälten.

I Peru vid Titicacasjön finns också märkliga platser, ett slags chakran, samt fenomen som liknar dem i Egypten. A B J menade att han funnit egyptisk kunskap hos amayaindianerna i Peru och hos aztekerna i Mexiko. Han hänvisade till Svensk-peruanska museet i Gårda Göteborg. Han sa ett arabiskt ord, el hazir=monumenten från Mars. ((Jag är osäker på ordet, kunde inte hitta det i mitt arabiska lexikon. Helt säkert är däremot att sfinx på arabiska heter Abul'haul="Skräckens fader". Min anm.))

1978 var A B J nere i den egyptiska sfinxen: 78 meter djupt under den finns kammare. Han återkom till Cheopspyramiden och berättade om en man kallad Champion som i modern tid klättrade uppför den på 8-9 minuter. Han utmanade länge medtävlare att slå detta världsrekord. Men vad är egentligen de egyptiska pyramiderna? A B J jämförde dem med holografiska bilder.

När araberna kom till Egypten år 823 försökte man öppna pyramiderna men lyckades inte. Man trodde att det fanns gångar (gallerier) i Cheopspyramiden. A B J omtalade att han själv varit därinne och besökt Kungens resp. Drottningens kammare. En bok betitlad The Chronicles of Time beskriver en gång som tjänar som "tidsaxel" (en sorts kalender?) och som kan förutsäga framtiden till ca. 2300. Här jämförde han med den berömde Nostradamus profetior som korrelerar till verkliga historiska händelser. Vidare var det tal om den egyptiske guden Thoth som skapade lagar, gjorde en tonskala och beskrev Zodiaken jämte stjärnkonstellationer.

Vi såg bilder som visade vingar, alltså en symbol för flygande farkoster, och koptiska kors (kristna) som jämfördes med andra slags kors. Vi fick se den s.k. smaragdtavlan som förbands med prana (livskraft, på kinesiska qi) Vidare nämndes de sju universella lagarna som är kopplade till flera visdomsläror. A B J visade Hermes med sin stav, kallad "the rod of life" Att Cheopspyramiden innehåller 12 miljoner stenblock är imponerande nog, men förbluffande var A B J:s påstående att pyramiden byggdes uppifrån och ner! Hur kunde detta vara möjligt? Med hjälp av något slags kombinerat pneumatiskt tryck och ljudtryck kunde man levitera stenar på upp till 7 ton, sägs det. Det lär f.ö. existera en skildring benämnd Sju dagar på pyramidens topp (författad av en viss Kjellsson).

Osirisprästernahade som kännetecken en bild av en kobra i pannan. Andra kännemärken var en gam och en orm vilka symboliserade materia resp. ande. Jämför Paul Bruntons böcker av vilka en berättar om Egyptens mysterier. Märk att den fornegyptiska skriften, hieroglyferna (grek.= heliga tecken), är ett ikonspråk (grek. ikonos=bild). Bildsymboler använder ju som bekant även kinesiskan.

Isisprästinnorna -- Isis var en gudinna -- var kvinnor som bar mycket kunskap inom sig, t.ex. vad gäller musikinstrument som kunde spelas med andra frekvenser än nutidens. Vidare nämndes mysterieskolorna i Giza, Kairo och Sakkara. De grundades tidigt, ursprungligen under farao Zoser. Det gällde att avlägga visdomsprov, bl.a. med hjälp av tarotkort. Syftet var att deltagarna skulle vakna till ett nytt medvetande; det handlade om att hitta sitt sanna väsen och att förstå vem man var i grunden.

Bland de utomjordiska varelser som besökte jorden i forntiden var de som kom från Plejaderna och behärskade en mycket utvecklad teknologi, t.ex. DNA-tekniken. I det litterära mästerverket Gilgamesheposet (nyligen översatt till svenska) får man en aning om den gamla sumeriska högkulturern. A B J refererade till Z Sitchins många böcker under samlingsnamnet The Earth Chronicles. Där berättas hur Nefilim (hebreiska= de från himlen nedstigna) kom till jorden i en mycket avlägsen tid från en jätteplanet kallad Nibiru. Förresten lyckades man destillera olja för 4.400 år sedan. ((Den första boken i serien av Sitchin heter Den 12:te planeten (i sv. övers.) och var ett genombrott för en ny syn på den sumeriska kulturen. Raden av hans böcker är resultatet av ett mycket seriöst forskningsarbete. Hans slutsatser kan förbluffa, men är likväl baserade på fakta. Min anm.))

Tor Heyerdal upptäckte 5000-åriga pyramider på Kanarieöarna, och Peru har som sagt dylika. A B J sa också att man funnit 17.000 år gamla tempel i Peru och hänvisade till program på TV-kanalen Discovery. Vad beträffar namnen på pyramiderna vid Giza (Cheops, Chefren etc.) ska man inte tro att det var just dessa namngivna faraoner som byggde dessa pyramider. Som nämnt är de mycket äldre än de kungar som bara lämnat sina "visitkort" i resp. pyramid; de var med andra ord endast "hyresgäster" där. Egyptologerna vill dock ej erkänna att pyramiderna är långt äldre än 5000 år. Allra äldst är som sagt sfinxen med lejonkroppen som f.ö. fick huvudet utbytt för länge sedan.

En bild av Isis (se ovan) symboliserade materien, formen och stjärnorna. A B J talade om Nuts hus där himmelsgudarna hade sin boning. Hos sumererna i Mesopotamien och i Egypten fanns begreppet det allseende ögat, med vars hjälp minnet av föregående liv kunde aktiveras. A B J kom på en helt annan sak i vår tid: Utöver de kända X- och Y-kromosomerna (mannens X+Y och kvinnans X+X) har det genom mutation uppkommit en V-kromosom som är kopplad till aids. Det lär finnas varianter som betecknas V6,V8 och V12. I Kina, Tibet och Korea föds idag (tidigast konstaterat efter 1981) barn med telepatisk förmåga. Möjligen finns ett samband med Kinas flertusenåriga kultur och att buddhismen integrerats med tidigare filosofi, såsom exempelvis taoismen. WHO erkänner att mirakler utförs där, något som naturligtvis strider mot kommunistiska dogmer.

Vetenskapsmännen Pauling och Hill har av grönsaker framställt ett medel som kallas Spirulina och som sägs ge ett superminne. A BJ gick sedan snabbt långt tillbaka i tiden; Echnaton kunde levitera och denne och Nefertite fick barn med en ovanligt stor skalle av speciell form. Under Echnatons regeringstid skedde djupgående förändringar; det var han som införde soldyrkan. Solen blev den enda gudomen. Aton=solskiva ingår i faraos namn Echnaton och även i den nya residensstaden Achetaton. På bilder syns miniatursolar i alla hörnen. Denne farao var revolutionär, han stiftade "Lagen om den Ende" och grundade en mysterieskola. Man fann ett matematiskt samband mellan jorden och allt därovan. Osiris lära kopplades till Orion. Människans öde hade länkar till stjärnorna.

I det gamla Egypten och Mesopotamien (Sumer) levde man i 2.000 år i Tjurens tecken. Jordaxeln pekade då mot en annan stjärnbild än nu (jämför ovan om preceptionen). Gizas pyramider byggdes långt före Zosers tid som var en högkultur 3.000 f.Kr. (Gamla riket). Enligt A B J ligger dessa pyramider faktiskt inte i rad i en rät linje utan i en spiral. ((Det sistnämnda förstår jag inte, A B J gav ingen närmare förklaring. Han talade fort, gjorde ofta utvikningar utan direkt samband med det föregående, vilket ibland gjorde det svårt att hinna anteckna. Min anm. ))

Vi fick se en del av videon The Monuments of Mars. Jämför förresten boken + videon The Mars Mission av Richard Hoagland. A B J sa att speciellt kring Stonehenge uppstår sädescirlar, vars symbolfigurer är gåtfulla budskap från rymden. Det nu välkända ansiktet ("kattansiktet") på Mars kan ha samband med Sfinxen i Egypten. På Mars söker NASA bl.a. aminosyror vilka har stor betydelse för existensen av liv. Hoagland har hävdat att man tagit 6.000 bilder av Mars vilka gömts undan av den amerikanska militärmakten. A B J snuddade i den vevan vid UFOs och knöt an till pyramiderna.

A B J berättade att de mexikanska pyramiderna var 5.120 år gamla. Nämnde forskaren Bauval som undersökt Osiris-Orionmysteriet menade att faraonerna uppstått i stjärnorna, eftersom Orionbältet uppvisar en perfekt korrelation med de egyptiska pyramiderna, samtidigt som de mexikanska i Teoteclan tyder på att reinkarnation skedde på stjärnor. Man har dessutom funnit att elektricitet kunde utnyttjas via glimmer. Em annan fornforskare vid namn Poznanski har upptäckt spår av en civilisation som lär ha varat i 12.000 år. Den urgamla egyptiska Sfinxen hade redan i gammal tid frätts mycket genom vattenerosion, varför huvudet gjordes om och lånade drag av den då regerande farao. Det slår dock betraktaren att detta faraohuvud är 2-3 gånger för litet i förhållande trill lejonkroppen.

Efter en kort paus fortsatte A B J att berätta om märkliga sajer. Hathor äe en i raden av fornegyptiska gudomar. Hon vördades både som himmelsgudinna och som underjordens gudinna. Hennes himmelska hemvist var i Plejaderna. Forntidens egyptier sökte "hitta hem", d.v.s. hitta sin stjärna. Sirius är förresten delfinernas urhem, sa A B J, som strax övergick till s.k. övertonhealing; denna har samband med tibetansk sång med ett speciellt sätt att sjunga.

Därefter gick A B J raskt över till Kina (i förbigående sagt har han en dotter som är duktig i kinesiska). Han talade om kinesiska tempel; kinesisk och indisk astrologi har mycket gemensamt. I Kina lever månåret kvar, där 27,5 dagar utgör en månad; totalt består månåret av 13 månader. Fengshui tillämpar månkalendern, som till vardags ersatts av solåret. Härvid nämnde A B J den 5.000-åriga I Ching, en urkund fylld av kinesisk visdom. (( Shuifeng: feng=vind, shui=vatten. Denna lära anger en mängd länkar mellan naturen och mänsklig verksamhet. Så ges t.ex. råd om att bygga hus i harmoni med omgivningen. Böcker om Shuifeng är numera spridd i väst. Min anm.))

A B J jämförde i någon mening det gamla Kina med dito Egypten; att gå in i ett kinesiskt tempel kunde befrämja hälsan. Att meditera i en pyramid var gynnsamt: meditation kan nämligen omorganisera minnet. Och att geometri skänker tillstånd av harmoni berörde han tidigare. Apropå en mycket speciell sång: i grottor i Alianta utanför Bombay (Mombai) åstadkommer sångare i trans en frekvenshöjning. I Spielbergs film Närkontakt av 3:e graden förekommer en liknande sång. F.ö. är Devil's Tower i Wyoming USA en plats fylld av mystik.

Mayas och aztekernas gudar sades vilja "göra som människor". Egyptiska gudar, bl.a, Isis och Ra (solguden) kan jämföras med hebreiska El=arab. Allah. ((I vart fall är de två sistnämnda språkligt släkt. Min anm.)) Samband kan lätt hittas mellan sol och måne (jämför om kalendrar ovan) A B J inflikade en ordlek: TA/GE -- KÄR-LEK. Jämför eng. game=lek, spel; "livet -- ett lätt(?) spel" -- The Game of Life! Vad allt kan inte skapas med 22 bokstäver!? Vilken story, vilket drama! Minns: "I begynnelsen var Ordet".

Att se och skapa helhet är viktigt. Derwischernas hektiska dans är exempel på hur de i trans skapar helhet i sitt inre. (Man kan se deras dans på film.) Judarnas gud JHV kunde uttalas på olika sätt -- vilket var rätt? ((Vi känner både Jahvé och Jehová. Hebreiskan saknar liksom arabiskan vokaler i skriften. Min anm.)) The Keys of Wisdom by Thoth finns på webben. Det var 8 energier/gudar som styrde återfödelsehjulet.

Begreppet Livets träd återfinns i många kulturer, t.ex. i Kina och Mexiko. Här jämförde A B J den nordiska mytologin med den romerska, det finns klara korrespondenser. Han angav hebreiska namn också: Urim och Tummim (ett orakel i det gamla Israel); kerubim är plural av hebr. kerub. I Bibeln nämns "vagn av ljus"= Herrens vagn. Förr kunde folk kommunicera med väsen som gnomer etc. (ett slags "småfolk"). ((Kerubim: väktare (plur.) av heliga platser och i Paradiset; en kerub var en blandning av människa och djur. Min anm.))

A B J betonade att det gällde att gräva upp gammal kunskap. Förbundsarken (se ovan) hyste en sådan oerhörd kraft att den kunde döda. Dödsfall inträffade faktiskt enligt Bibeln: män brändes till aska. Det handlade om en enorm psykodynamisk kraft, en sorts atomkraft. Men rätt hanterad kunde denna energi bota sjukdomar. En präst bedrev läkekonst med ljus (elektricitet) från denna sällsamma kraftkälla.

Apropå gammal kinesisk medicin: läkare fick betalt först efter att ha botat patienten. Numera används som bekant pengar ofta till att lura och fuska. Den aztekiske kungen frågade Pizarro, de grymma konkvistadorernas (erövrarnas) härförare som krävde att få allt guld: "Äter ni guld?" Han varnade för Montezumas hämnd. .. 1950-talets hänsynslösa atombombsprov -- för att inte tala om atombomberna över Hiroshima och Nagasaki -- spred en mängd radioaktivitet som gjorde bl.a. barn svårt sjuka. I Sydamerika, och på många andra håll i världen, har karmalagen också verkat i form av droghandelns förödande följder.

I princip kan världen förintas genom att man trycker på en knapp. Det är självklart en mycket farlig situation. Vi ska också veta, hävdade A B J, att vi har alla väsens DNA inuti oss. Vi är länkade till Orion, vi har gyllene snittet i våra ådror. Och nya solar föds... det existerar korrespondenser. ((Om dessa rader verkar oklara håller jag med. Detta är vad jag uppfattade -- rätt eller fel. Min anm.))

Om vi ser på vad som skett och sker i Mellanöstern (och tidigare t.ex. i forna Jugoslavien), inser vi ju att det är "krigsgudar", inga "kärleksgudar", som styr. Många indianstammar lever däremot i sämja då de betraktar alla som en familj. Att slå ihjäl andra resulterar givetvis i att man vållar karma som drabbar en själv. Och det finns en kollektiv karmalag. Vi måste lyssna till hjärtat. I tempel/helgedomar är det möjligt att ladda positiv energi inom oss. Atlantis gick under på grund av svåra brott; världsläget idag liknar kanske det kaos som drabbade Atlantis före dess undergång.

En bild visades av "Livets blomma" som var en symbol redan under faraonernas tid. Den är uppbyggd enligt samma princip som fraktaler; man kan se den som ett slags kod. Cirklar som man först inte märkte framträder efterhand i den sammansatta bilden. Man tonar in sig själv när man betraktar den länge, t.ex. i fem minuter varje dag under tre månader -- då försvinner ens problem. Vi ha sfärer inombords som motsvarar de sju fälten i blomman. The Flower of Life finns på Internet och video.

Alla kyrkor är kopplade till Jerusalem. De har även ett visst samband med jordens s.k. gridfält (jämför människokroppens osynliga meridianer). Kelterna och druiderna kände till detta klotets nätverk. A B J hänvisade till böcker och videofilmer som The Secrets of the Andes, The Secret Places of the Lions, Six Days of Creation, The Secrets of Egypt, The Secret of the Sphinx, Sacred Geometry, Are We Alone? (Z. Sitchin) Ormens väg. Dessutom bör uppmärksammas: Paul Brunton, In Search of Secret Egypt.

Man talar om mänsklighetens 7 rotraser; det har hittills funnits 6, men en ny ras ska uppstå, kallad den violetta. A B J nämnde Mission Rama och The Emblem of Rama, som är samma som den bekanta Judestjärnan. Enligt Mission Rama finns det en rymdbas på Morlian (?). Enligt samma källa får den vanligen gasformiga jätteplaneten Jupiter tydligen en solid massa ibland. NASA lär ha bilder som bekräftar detta. Mars' samt Jupiters månar kom på tal i sammanhanget.

A B J visade en karta med jordklotets gridfält (The Planetary Grid Field), där Peru, Sind i Indien och Påskön utgjorde intressanta skärningspunkter i nätet. I indiska Sind levde för 5.000 år sedan en civilisation, Mohendjaru, som sprängde atombomber. En linje Iran -- Irak bildar också en intressant axel. Från Cornwall via Stonehenge till Skandinavien går en linje på vilken 40 kyrkor är belägna. Ursprunget är den gamla druidkulturen. Apropå cirklar i sädesfält (se ovan): förutom i England (de flesta) har de i Sverige förekommit i Hässleholmstrakten. Bl.a. Kiev i Ukraina nämndes liksom Tjernobyl som betyder malört (jämför kärnkraftsolyckan). ((Ryska ordet polýn=malört. Möjligen kan tjernobyl betyda malört på ukrainska. Detta språk har f.ö. mycket gemensamt med ryska. Min anm.))

Pyramiderna vid Giza är jordens hjärta, ty här är planetens elektromagnetiska tyngdpunkt. Gridfältet kan således markera viktiga boplatser jorden runt. Den viktigaste geometriska figuren är dodekaedern, geometrisk kropp begränsad av 12 regelbundna 5-hörningar. Det är i speciella noder (skärningspunkter) som de gamla betydelsefulla platserna är belägna, t.ex. i Peru. För 5.000 år sedan hade utomjordingar ("gudar") från en överlägsen civilisation hjälpt människorna att bygga tempel och pyramider.

När man förlade en viktig internationell konferens till Saltsjöbaden var det ljudtekniker (?) som fann att just detta var rätt plats. F.ö. är USA:s militärbaser naturligtvis inte heller lokaliserade på en slump. Den elektromagnetiska energin påverkar hela jorden, även de sensoriska energierna har betydelse. Nog kan "kloka gubbar" påverka en massa människor; jämför Rockefellers och andra ofantligt rika mäns inflytande. Inte kan man påstå att FN-byggnaden i New York ligger på fel plats? Forskaren D Lane hävdar: "Mind and matter are integrated". Det sägs att utomjordingar i modern tid gått in i jordens elektriska fält. Nämnde Cacey förutspådde att Atlantis kommer att resa sig ur havet; allt kommer att återställas om 10.000 år. I såväl pyramiderna som i t.ex. Bermudatriangeln finns mängder av lägesenergi.

För 65 miljoner år sedan drabbades jorden av ett stort meteornedslag i området kring nuvarande Siljan i Dalarna, och det uppstod en väldig krater. 1911 träffade en meteor Tunguskatrakten i Sibirien och vräkte bort skogen på en 18 km lång sträcka. Djupfrysta mammutar som levde för 10.000 år sedan har f.ö. hittats i norra Sibirien. Det förekommer anomalier på vissa platser, exempelvis saknas magnetfält vid Mystery Spot, nära Vera Cruz USA. Andra abnorma tillstånd är tidsförskjutning och dimensionsförvrängning på sina håll. Dessutom påverkar solfläckscykeln människor och djur. Kineserna räknar sedan gammalt med en 12-årscykel.

Anmärkningsvärt är att alla pyramider i Kina är placerade på 34 grader nordlig bredd, d.v.s. längs Kräftans vändkrets. .Jordens rotationshastighet är ej alldeles jämn och som nämnt vobblar axeln också, så att vattencirkulationen influeras. Månen framkallar tidvatten men saknar själv rotation. Det ska komma en "operation" från rymden: den 7:de människorasen återstår att skapa (se ovan) Delar av alla 7 rotrasernas DNA kommer att ingå i människans genom. A B J nämnde boken Bringers of t the Dawn och The Only Planet of Choice. ((Den senare boken har jag läst. Det är en kanalisering via ett medium i trans. Min anm.))

Utomjordingarna har elektromagnetiska metallfarkoster, de är alltså "UFO-borne". A B J återkom till Sitchin och hans skildring av hur de s.k. Anunnaki/Nefilim kom till vår planet från den avlägsna Nibiru. Det uppstod problem i Sumer, och en utväg de långväga gästerna fann var att skapa en ny människa, Cro Magnon. Man talar gärna om "sagor", som om allt vore påhittat Men s.k. sagor innehåller mycket information. T.ex. de mytomspunna yetis (snömännen) existerar faktiskt . A B J refererade till boken The Hollow Earth som tar upp vad de australiska aboriginerna säger sig veta om vår jord. Men visst finns det personer som går in för att lura och bedra; det finns fula spelare som t.ex.John D Rockefeller.

Vad kommer att hända om 9 år, d.v.s.2012? Människor kommer att få telepatisk förmåga och de som uppstiger till 5:e dimensionen får då en ljuskropp. Vattumannens tidsålder (The Age of Aquarius) har börjat och det är dags för Nibirus återkomst. Denna jätteplanet har en omloppsbana på 3.600 år i vårt solsystem och kommer snart nära jorden -- i varje fall inom 100 år. Apropå att "käka guld": jordens guldgruvor tömdes på guld av folket från Nibiru, som behövde denna ädelmetall för att reparera sin egen skadade atmosfär. Att Sitchin besökt Vatikanen och blivit tagen på allvar där av lärda kardinaler är värt att betänka. Sitchins första bok (av 20) Den 12:e planeten har f.ö. filmats.

Namn som Eden/Aden är välkända och passar väl in i Sumer, den äldsta namngivna kulturen i Mesopotamien. Planeterna i Sitchins böcker återges på sumeriska cylinderrullar; texterna återfinns vanligtvis på mängder av lertavlor med kilskrift. Ännu ett boktips som hänförs till detta område: Thomson, Forbidden Archeology, som går årmiljoner bakåt i tiden och säger sig ha funnit en annan teknologi. Nästan alla forskare tog avstånd från Thomson utom två professorer, som emellertid fick sparken.

Det har gjorts analyser av de ofta vackra och komplicerade figurerna -- upp till 86 m i omkrets -- i sädesfält, främst i England nära Stonehenge. Man har funnit att de är fraktaliserade (jämför ovan: fraktaler). Den kände forskaren Mandelbrot nämndes på tal om detta: The Fractal Geometry of Circles. Fraktaler har även länkar till pyramidsystemet, hyperdimensioner och naturligtvis till avancerad matematik. Kaosteorin berördes hastigt också. Förresten är musik ett slags högre form av siffertal. Det finns bilder av sädescirklar i Salisbury England vilka tycks visa en skorpion. Apropå Emanuel Swedenborg så umgicks han med "extraterrestials", sa A B J.

Åter till cirklar i säden: 1991 syntes en sådan i Wiltshire England; den hade 31 m höga tecken. Det var sumeriska och budskapet löd i översättning: "You are not alone in the Universe." Crap Circle Astral Symbolism (bok) visar på en sorts "econology", alltså ett sätt att beskriva solsystemet i bilder. Någon i publiken frågade om Lemurien. Svar: Det var ett stort landområde 5 miljoner år tillbakai tiden. F.ö. flydde de som undkom Atlantis undergång till Egypten i första hand.

I Sitchins The Lost Realms finns bilder ( A B J visade några) från forntiden i Mexiko: stenstoderna föreställde män med negroida drag. Mayakulturen blomstrade långt senare, den var mest utbredd i nuv. Mexiko och Guatemala. En bok som blivit alltmer aktuell ju närmare vi kommer 2012 är The Hopi Way , som innehåller detta märkliga indianfolks profetior. Det är intressant att jämföra med det gamla Egyptens världsåskådning.

I Afrika finns en folkstam, Dogonfolket som lär ha sina rötter på en imploderad dvärgstjärna. De har märkliga ting att berätta som de mänskligt att döma inte skulle kunna ha en aning om. En annan företeelse som varit ganska omtalad är är fotonbältet i Vintergatan. Jorden har en speciell ton som är jämförbar med kompositören Robert Schumanns musik. Den aktuella frekvenshöjningen har en nära koppling till människans DNA; en ömsesidig påverkan är möjlig. Vortex (virvel) är den rörelseform i vilken vibrationsstegringen försiggår. "Angels don't play the harp" ((Ännu en ordlek. Jag har väl missat en specialbetydelse av harp (harpa) . Verbet kan betyda tjata men passar ej här. Min anm.))

Utomjordingar färdas in och ut i vårt solsystem -- med en hastighet av 200.000 km/sek. Merkaba (energifält) har att göra med gyllene snittet och andra matematiska modeller som de använder. Jämför Pythagoras geometriska former. Leonardo da Vinci uppfann bland mycket annat en musikskala som väckte slumrande krafter. Katarerna var ett folk som sa: "Vi kommer att leva när vi dör." Genom att höja sin frekvens skulle de förvandlas till ljusvarelser (jämför ovan om ljuskroppar).

En bild från den Förbjudna staden (nu Palatsmuseet) i Peking illustrerade hur kineserna under palatsbygget tillämpat helig geometri (Sacred Geometry). A b J nämnde något om en "dubbelmänniska", kanske i forntiden? Med intervall på 8.000 år stannar jordaxelns rotation och de 12 dimensionerna kring planeten upplöses. Naturfolk vet genom tradition att detta oerhörda verkligen inträffat för mycket länge sedan. I tre dagar stod då solen still på himlen (jämför Bibeln) Urfolken kallar det att "bygga regnbågsbron". Helheten kommer att framträda, det kommer att finnas bara ett väsen, alla kroppar blir i balans, i harmoni.

Noa (Noak) kände den genetiska koden. Enlil och Ea från Nibiru, länge verksamma på jorden, kallades förståeligt nog för gudar i Sumer. De sände bud till Anu, härskaren på Nibiru: "Sänd konstnärer hit ner och låt dem sätta ihop pusslet!" På 50 år har en ny teknologi skapats hos oss, nu ökar tempot snabbt, på halva tiden fördubblas kunskaperna. Energianvändningen har stegrats oerhört på alla nivåer från och med Albert Einstein och Nikola Tesla (ingenjör och uppfinnare). Internet kom i bruk 1993-94 och har på några få år nått en ofantlig omfattning. 1999 kom Clinton med sin doktrin om "A New World Order" (Game!) Samma år utforskades Sfinxen och man fann underjordiska gångar -- och metallföremål. A B J sa att vi härstammar från fyra andra solsystem. Man kommer att tänka på Alice in Wonderland!

Beträffande katastrofen 11/9 2001: 11 september är en helig dag för judarna, därför var det inga judar i World Trade Center den dagen. Frimurarna och rosenkreutzarna har bevarat hemlig kunskap från faraonernas Egypten. En annan spännande sak: Drostins Bibelkoden är en bok som innehåller en massa hemliga budskap/profetior i den hebreiska bibeltexten (i Moseböckerna). En otäck förutsägelse (men ej i Bibelkoden): Jerusalem atombombas om två år -- Doomsday! ((Jag har läst Bibelkoden, vissa spådomar har faktiskt slagit in. Men begripligt nog finns kritik mot författaren. Min anm.))

Kommer det att bli kaos eller fred på Wall Street i New York under de sista viktiga åren? Där finns mäktiga judiska bankirer ( The Hebrew bankers) som vet att ekonomin styr världen. Men nytt hopp föds när "indigobarnen" (se ovan om den nya violetta rasen) nu börjar komma till världen. C J Calleman har också rätt i sin forskning kring Mayakalendern. Kanske Atlantis nu finns under Sydpolens is? Det är en hypotes i The Andian Solution to the Atlantis Problem. Där handlar det också om Platons 7 angivna städer. Se vidare: Maurice Coterelle, Astrology; där nämns terracottaarmén i Xian i Kina.

En åhörarfråga: Vad innebär Venuspassagen 2004? A B J: Inget speciellt. Däremot kan solfläckscykeln betyda mycket om tre år. Man bör gå bakåt i tiden och titta på tidigare cykler. "Vi är drömmar -- vi drömmer ju varje natt", avslutade Anders B Johanson sin långa exposé. Han tillade att han har en rikhaltig hemsida.

Min kommentar 2003

Vissa uppgifter i referatet är osäkra. Jag har utelämnat ett och annat som var alltför svårbegripligt, ofullständigt eller möjligen felaktigt i det digra anteckningsmaterialet. Vissa siffror verkar osannolika och då har jag utelämnat dem, vare sig det nu handlar om någon felsägning av A B J eller missuppfattning från min sida. Mina kommentarer ((...)) försöker i någon mån råda bot på detta.

Om mitt referat ger ett splittrat intryck beror det iu hög grad på att A j B gjorde många utvikningar som i och för sig var intressanta och ofta roande. Tyvärr var det svår att återge hans kvicka eller drastiska formuleringar. Någon strikt disposition kunde jag knappast upptäcka, men hans spontana berättarförmåga och rika kunskaper imponerade verkligen. Hans snabba och flödande tal gjorde också föredraget fängslande. Han växlade ledigt och elegant mellan svenska och engelska; han har förstås lång erfarenhet av att föreläsa och guida i olika länder. Efter fyra timmars nästan oavbrutet föreläsande verkade han ändå inte trött. Han kommenterade dessutom de videofilmer vi delvis såg. Tala om energi!

1999 lyssnade jag till ett normallångt föredrag av A B J under en Alternativmässa i Skövde. Mitt referat den gången ger i stort sett samma intryck: snabb växling mellan olika områden. Han var då som nu mycket självsäker och levererade förbluffande fakta (?) som den naturligaste sak i världen. En del verkade lite för fantastiskt för att vara sant. Jag kan inte riktigt bedöma hans trovärdighet, även om jag läst en del litteratur om ockulta fenomen. Jag tror att mycket av det som de etablerade "riktiga" vetenskapsmännen förkastar, faktiskt existerar. Man jag har givetvis bara läst några få av de ovan angivna böckerna. Utan varje jämförelse i övrigt delar jag i alla fall A B J:s holistiskaq attityd. I en splittrad, alltför materalistisk och grym värld krävs ett helhetstänkande.

Man bör dock samtidigt vara kritisk: det finns mycket flum under det s.k. New Age-paraplyet. Fantasin frödar, ibland lite för mycket då man struntar i att underbygga sina teorier med hårda fakta. Den ofta nämnde Zecharia Sitchin är dock mycket noga mede fakta, även om hans slutsatser och hypoteser naturligt nog har ifrågasatts av en del forskare, kanske ännu av det flesta, fastän de alltmer vunnit respekt. Jag har läst de flesta av hans böcker, varför jag vågar ha en bestämd åsikt. Förresten: betänk att science fiction idag sannolikt är verklighet i morgon -- det ifrågasatta blir accepterat om bevisen håller.

En annan lika seriös forskare är Carl Johan Calleman. Jag har läst två böcker av honom, den ena är The Mayan Calendar, som är långt ifrån lättläst men fascinerande Mayaforskning är på modet, särskilt med anledning av de profetior som Mayas andliga kalender innehåller (det finns andra också). Jag har svårt att värja mig för tanken att grunden till Mayas fantastiska kunskaper fanns hos en överlägsen utomjordisk civilisation.

Kort kommentar 2017

Självfallet kan jag inte kommentera detaljer; många ting har även kommit i nytt ljus under dessa år. En sak är klar: de flesta astronomer förkastar inte längre tanken på utomjordiska civilisationer, särskilt sedan man upptäckt ganska många s.k. exo-planeter som tycks kunna härbärgera liv. En sak till: Fler högt uppsatta militärer, vanligtvis som pensionärer, och renommerade forskare m.fl. har avgivit trovärdiga vittnesmål i UFO-frågan. Mer bevis har framlagts för att regeringar sitter inne med en mängd hemligstämplade dokument på detta hyperkänsliga område. Kort sagt: man vågar inte lyfta dimridån. Även annars kavata reportrar tiger still; vart har den undersökande jornalistiken tagit vägen på detta minerade område? Trots att seriösa vittnen dokumenterats, vill man på högsta ort tiga ihjäl dem, alternativt förlöjliga eller idiotförklara dem. Detta är en tendens som spritts när det gäller samhället i stort, absolut inte bara i frågan om UFO:n. Lögner, halvsanningar och "alternativa fakta" är legio.

.

Sture Alfredsons hemsida