Islam om kärleken, sexualiteten och jämställdheten

av humanekolog Pernilla Soumaya Ouis, Lund

4/4 2002 kl 18.30--2030 Högskolan i Skövde

”Överallt där mänskliga möten äger rum är kommunikation viktig. Inte minst är en vilja till och öppenhet för dialog fundamental när människor med olika religiös och kulturell bakgrund kommer samman – i skola, på arbetsplatser, i det sociala livet och i samhället i stort. Föreläsningsserien Möten med islam i Sverige, där denna föreläsning ingår, vill fokusera på möten mellan människor med muslimsk resp. icke-muslimsk bakgrund och hemvist. Sådana möten är alltid betydelsefulla att reflektera över – och de har inte blivit mindre viktiga att stanna till inför efter händelserna i USA den 11/9 2001 och de omständigheter och diskussioner som följt i deras spår.” (Ur utskick om föreläsningsserien)

Docent Olof Franck hälsade alla välkomna till den andra föreläsningen om Möten med islam i Sverige, varefter humanekolog Pernilla Soumaya Ouis inledde med upplysningen att hon var 21 år när hon konverterade till islam. Hennes doktorsavhandling grundar sig på studier i de arabiska Gulfstaterna. ((Tyvärr uppfattade jag ej titeln på avhandlingen. Min anm.)

Det uppseendeväckande s.k. hedersmordet (rättare sagt skammordet) i Uppsala för en tid sedan har aktualiserat frågor om livsstil i Sverige och i andra länder, företrädesvis muslimska. Vilka hot finns det? Vad har framkommit om Fadimes far? Varför kontrolleras muslimska kvinnors sexualitet av män? Pernilla skulle tala om bl.a. sexualitet, s.k. hedersmord, könsroller och jämställdhet.

Sexualitet

Före den s.k. sexuella revolutionen i väst på 1960-talet var där en återhållsam och kontollerad syn på sexualiteten vanlig, medan den västliga uppfattningen om sexualiteten i orienten var att denna var fri och lössläppt (jämför klichén om harem!). Med andra ord fanns i västvärlden en generaliserande motbild om sex i orientaliska länder. Det märkliga är att förhållandet nu snarast tycks vara det omvända: alltså att muslimers syn på väst nu präglas av ett avståndstagande från alltför fritt beteende i väst, samtidigt som man i väst väl generellt anser orientaler, speciellt muslimer, vara alltför pryda och gammalmodiga i detta avseende.

Historiskt sett fanns på 1100-talet lärda araber som uttryckte olika uppfattningar i fråga om kvinnans sexualitet. En imam ansåg att kvinnlig sexualitet bör vara passiv, medan poeten Ghassali menade att det visst var på sin plats att kvinnan hade en aktiv sexuell roll (t.o.m. kvinnlig orgasm var tänkbar).

Det kristna förhållningssättet till sexualiteten har länge präglats av känslor förknippade med skam och skuld. En klar skiljelinje har dragits mellan könen. Homosexualitet har både hos kristna och muslimer betraktats som en onaturlig och perverterad drift som väl kunde vara djävulens/satans verk. F.ö. kan man fråga sig vad som är orsak och verkan beträffande förändrade synsätt; i varje fall känner vi ju mycket väl till hur vår egen självbild förvandlades efter sextiotalsrevolutionen med en mycket friare syn på sex, medan det i orienten verkar ha skett en förändring i motsatt riktning.

Catherine David har givit muslimska fanatikers och fundamentalisters attityd en politisk tolkning: deras behov av att ge utlopp för en starkt undertryckt sexualitet har gjort en del av dem till terrorister. Det står i alla fall klart att islam idag erbjuder en bild av nypuritanism och undertryckt sexualdrift. Sex ska endast praktiseras inom äktenskapet är islams budskap.

I västvärlden har som bekant förhållandet mellan män och kvinnor avdramatiserats på ett helt annat sätt. Pernilla anmärkte att det är välkänt och psykologiskt sant att det man ej ser kan te sig särskilt spännande. Hon nämnde i förbigående att när hon vistades i Gulfstaterna där kvinnorna mest bär svart dräkt med slöja, lade de gärna märke till varandras kläder och tyckte att Pernillas slöja var vacker. ((Den klädsel hon då bar var kanske likadan som deras? I varje fall var den svart och vackert broderad i dämpade färger. Min anm.))

Det är alltså påbjudet att det finns områden av kroppen som inte får visas för andra. Det är i hög grad fråga om den kvinnliga integriteten, då kroppen i religiösa termer anses som helig. Celibat är inte anbefalld i Koranen, profeten Muhammeds uppenbarelse, men däremot nämns celibat i Hadith (berättelse eller tradition om profetens ord och gärningar) som är vägledande där Koranen ej ger besked.

Det är att märka att sexualiteten inom islam har karaktäriserats som en försmak av Paradiset! Jämför den traditionella kristna inställningen. I Michel Foucaults Sexualitetens historia (tre volymer) är det ett övergripande problem att kunna kontrollera driftlivet. Även om sexuallivet enligt islam omges av många restriktioner, finns det likväl numera en tendens i riktning mot större öppenhet i detta avseende i den muslimska världen. Fastän homosexualitet officiellt inte sanktioneras, kan dess existens knappast förnekas, varför man inom islam ser genom fingrarna med denna, dvs. den tillåts underförstått i det privata.

Liksom vad beträffar fenomenet ”hedersmord”, existerar det ideal som inte kan omsättas i praktiken. Naturligtvis har vi i väst våra ideal som vi är snara att jämföra med andras tillämpning – för att snabbt finna att det ej stämmer. På så vis kan vi lätt få känslan att det är vi som är bäst och har rätt. Vad muslimer ofta vänder sig emot är t.ex. exploateringen av kroppen i västvärlden. Klädseln kan likaså utnyttjas till förtryck.

Man har ofta anledning att ställa frågor som: Vem har tolkat de källor som åberopas – och är det män eller kvinnor? Se t.ex. Women in Islam – The Western Experience av Anne Sofie Roald. Här framträder en feministisk tolkning. Och hur kopplas ”heder” ihop med sex – i praktiken? I det tragiska fallet Fadime handlade det om en kurdisk religiös riktning (chassidisk?) i bakgrunden till skammordet. I Koranen finns förvisso hedersbegreppet – men inte något om ”hedersmord”.

Befolkningen i många islamska länder, där staten är stark och maktfullkomlig, för ofta en kamp för sin överlevnad; då följer man de gamla klanreglerna. Det är betecknande att det vanligen ej är de mest religiösa familjerna utan de mest traditionsbundna som omfattar s.k. hedersmord. Många svenskar har nog undrat om dessa s.k. hedersmord verkligen är tillåtna i islam. I Koranen, som Pernilla ofta åberopade och citerade ur, finns ej detta begrepp, men däremot behandlas där (24:2) äktenskapsbrott, vilket döms lika för både män och kvinnor. Men hon betonade att det är ytterst svårt att få någon dömd för äktenskapsbrott, emedan fyra (!) vittnen krävs.

Det berättas i Koranen om en kvinna, Aisha, som dömdes för äktenskapsbrott. Hon färdades på en kamel vilken förirrat sig bort från karavanen i öknen, varefter hon skulle ha varit otrogen med en man som dök upp. Men det visade sig att hon fördömdes på grund av falska rykten! Denna historia används än idag som referens, när otrohet kommer på tal. Mannens otrohet bedöms ej oväntat mildare än kvinnans som, om hon därtill ljuger, framkallar Guds vrede!

Jämställdhet

Jämställdhet är förstås inte enbart en kvinnofråga. Som begreppet antyder skall det gälla oavsett kön. Skillnader finns dock vilket ju inte är bra; så är t.ex. villkoren för skilsmässa olika för muslimska män resp. kvinnor. Man menar emellertid att total jämlikhet ej går att uppnå, eftersom män och kvinnor av naturen är olika. Pernilla citerade Koranen igen: denna gång om syndafallet, där Adam och Eva båda framställs som lika skyldiga. Det var dock Adam som bröt mot Guds/Allahs befallning. F.ö. ses de första människorna egentligen som en enda varelse, ty Eva skapades ur Adams revben (?). Förresten är det intressant att det arabiska ordet för själ/själv nafs är femininum. (( Nafs hör till det fåtal substantiv där form eller naturligt genus inte direkt anger mask. eller fem. Ett annat exempel: ard = jord; det är förvånansvärt likt eng. earth, ty. Erde (som också är släkt med sv. jord). –Apropå Adam: namnet betyder helt enkelt människa. Eva, urmodern till homo sapiens, hebr. Chava, betyder troligen ”hon av liv”. Hon uppstod enligt genetisk DNA-forskning för ca. 250.000 år sedan! Min anm.))

Många svenskars negativa syn på islam beror bl.a. på okunskap om Koranen. Visserligen tror vi att flickor är mindre värda än pojkar i muslimska länder, men om så verkligen är fallet, är det oislamskt, ty Koranen ger inget stöd för den synen. Människovärdet är i islam inte könsbundet. Numera förekommer f.ö. aborter. En grundtanke vad gäller förhållandet mellan könen är att Gud skapat män och kvinnor olika.

Pernilla citerade: ”Alla kvinnor är systrar till alla män.” ((Här anförde hon en skillnad med utgångspunkt i de engelska orden equality= jämlikhet, likställdhet och equalty men jag är inte säker på det senare ordets nyans, då jag inte funnit det i lexikon. Kanske equalty bara = likhet. Min anm.)) Pernilla anmärkte att man nog kan tala om en ”särartsfeminism” inom islam. Det handlar i så fall om socialt konstruerade skillnader.

Angående par: man ser gärna parförhållandet jämte kollektivet som viktigare än individen, vilket kan vara problematiskt. Den viktigast rollen är för kvinnan som maka och mor – möjligen får hon därigenom betala ett högre pris än mannen. Äktenskapet är halva religionen, säger man. När det gäller könsroller har makarna moraliskt grundade plikter mot varandra. Mannen skall ta ansvar för sin hustrus försörjning. Emellertid svarar varje enskild person för sina handlingar. Samtidigt innebär försörjningsbegreppet att mannen står över kvinnan; men mannen skall också stå upp för kvinnan och försvara henne. I den tidigare koranöversättningen till svenska (1917) betecknades mannen som ”föreståndare”.

Kvinnan skall vara undergiven Gud, ty den relationen är självfallet allra viktigast; däremot är kvinnan i den moderna översättningen ej ”undergiven mannen”. Även om försörjningsplikten ännu som sagt åligger maken, får hustrun förvärvsarbeta; Koranen lägger inga hinder i vägen. Kvinnans roll som maka och mor kunde Pernilla inte belägga med korancitat. Inte heller står där något om kvinnans plikt att ta hand om hemmet. Hon underströk att islam är en textreligion, vilket betyder att en handling eller företeelse anses försvarbar endast om någonting om denna står att finna i Koranen. (Jämför ovan om Hadith.)

Det är inte bara kvinnans uppgift att uppfostra barnen, den tillfaller även mannen i normal praxis. Vid skilsmässa får kvinnan ta hand om barnen. Den muslimska kvinnan vill gärna vara och verka i hemmet. Hon brukar i allmänhet ej vara så inriktad på att göra karriär som den västerlänska ofta är. Medan yrke och karriär sätts i främsta rummet i Sverige menar muslimer, speciellt kvinnor, att det finns flera sätt att vara och leva på än genom lönearbete. Den uppfattningen brukar inte värderas i vårt land.

Segregation

Det handlar i första hand om könssegregation. En sådan tar sig uttryck exempelvis genom att männen är för sig och kvinnorna för sig i moskén. Till detta förekommer en motivering i Koranen (sura 33), där det talas om att en man och en kvinna hålls åtskilda medelst ett slags förhänge (hijab), genom vilket de dock kan tala med varandra. I muslimska kretsar har det faktiskt uppstått en diskussion om detta kan vara riktigt, eftersom det måste vara fråga om könsdiskriminering. Om man ser tillbaka i historien har det hänt att män och kvinnor blandats i helgedomar.

Pernilla anmärkte också att muslimska kvinnor upplever det positivt att umgås med andra kvinnor. Likaså förekommer det en gemenskap män emellan, som vi i väst inte är så vana vid. Inte sällan ses muslimska män promenera hållande varandra i hand, något som i den muslimska världen inte tolkas som tecken på homosexuella förbindelser. En annan aspekt av islamska seder är bruket av täckande kläder, vilket av vederbörande uppfattas som en sorts skydd. Man tänker här närmast på kvinnans huvudduk och heltäckande dräkt. Därom talas också i Koranen (jämför burka, som vi i väst ofta sett bilder på i samband med Afghanistan). Beträffande kvinnligt beteende nämndes t.ex. kvinnans sänkta blick.

Märk att det är en minoritet av alla muslimska kvinnor som bär slöja. Och man bör ej tolka nämnda klädsel som uttryck för mannens makt över kvinnan. Faktum är att det pågår en kvinnlig frigörelseprocess på sina håll där kvinnor med slöja är aktiva. Pernilla citerade här ett bibelställe som sade att det var en skam för en kvinna att visa sig barhuvad. Huvudbonad påbjöds bara för kvinnor, ej för män. Kvinnan är ju skapad just för mannen! Samtidigt kan man ju jämföra mäns sätt att täcka huvudet (ej obligatorisk?): judarnas kippa, turkarnas (m.fl.) turban. Bruket med speciell huvudbonad finns alltså både i den kristna och muslimska kulturen, så varför göra så stor affär av klädbruk som tycks irritera en del personer i väst. ((Jag har dock ej hört någon kritik av den judiska kippan. Min anm.))

Kärlek och äktenskap

Observera att den islamska kvinnan skall ge sitt samtycke till giftemål. Däremot står det i Koranen att man inte får ärva kvinnor. Äktenskap ingås givetvis ofta av kärlek, även om arrangerade äktenskap är regel. Pernilla berättade att resonemangsäktenskap ofta motiveras med att det är bättre att ordna det hela i förväg – innan parterna ”förblindas av kärlek”! Man menar att kärleken ändå brukar komma efter bröllopet...

En annan omständighet som Pernilla pekade på är att kusinäktenskap är vanliga; så i Gulfstaterna där hon som sagt själv varit. Dessa stater är f.ö. materiellt moderna och välmående. Där märker man mycket av den nya tekniken; mobiltelefonen gör det förstås lättare att få kontakt med andra och traditionella mönster. Även klassförhållanden håller på att brytas. Och eftersom islam ännu ger en högre legitimitet än allt annat, händer det faktiskt att förändring ibland åstadkoms genom religionen, således genom att hänvisa till islam.

Det är ofta svårt att förena människor med olika bakgrund, seder och bruk, t.ex. turkisk-svenska äktenskap kan vara problematiska. Döttrar till invandrare diskuterar sinsemellan och ifrågasätter inte sällan sina bröders beteende. De unga flickornas modernare klädsel betyder en hel del; den ger dem mer rörlig frihet. I Hadith står det mest om mannens klädsel, men de föreskrifterna efterlevs inte så mycket. I t.ex. Somalia är kvinnlig könsstympning vanlig; den borde absolut stoppas där och i andra (mest afrikanska) länder. I detta fall liksom i andra bör man kontrollera vad Koranen säger (om det alls står något om saken), eller om det är traditionella företeelser (då vanligen enligt Hadith). Det finns en viss flexibilitet vad gäller den islamiska läran; det existerar ju skilda riktningar: tolkningar görs i tid och rum, varför synen givetvis varierar i olika tider och skilda länder.

Efter föreläsningen var en kort paus, då det också var tillfälle att titta på några böcker. Dessa titlar fanns: Pernilla Soumaya Ouis, Islamsk kvinnosyn; Jonas Svensson, Muslimsk feminism – några exempel; Jan Samuelsson & Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. (Den sistnämnda innehåller olika nivåer, det är inte så lätt att veta var författaren själv står, sa Pernilla.) Kvinnligt, manligt, barnsligt – kön, kärlek och föräldraskap i 2000-talets Sverige; R W Maqsoud, The Muslim Marriage Guide; Anne Sofie Roald, Women in Islam – the Western Experience.

Frågor

Fråga: Bilden av islam är komplicerad och det finns många fördomar som har med dess framväxt att göra. Vilken bild vill du lyfta fram i (gymnasie)undervisningen? Svar: Muslimska kvinnor är ibland förtryckta. Det går inte att låtsas att det inte finns förtryck. Varför finns det? Bl.a. kan man ge ekonomiska förklaringar, men även den traditionella tolkningen av islam är betydelsefull. Man bör uppmana svenskar att ta ställning när det gäller muslimer, inklusive kurder. Men undvik något slags orientalism. Samtidigt bör man söka förmedla många muslimska kvinnors känsla av att inte vara förtryckta. Många svenskar är ju fast övertygade om att de är förtryckta och därmed basta.

Fråga: Hur är muslimers syn på den svenska kvinnan? (En laddad fråga!) Svenskor brukar ju inte vara oskulder när de gifter sig. Anser muslimer då dessa kvinnor ”förbrukade”, ja ”förtappade”? Svar: Muslimska pojkar ser ofta ner på svenska flickor, som de ser som ”horor” – samtidigt som de gärna vill vara med dem. Det är väl exempel på dubbelmoral, och muslimska män har också känslan av att det är ett felaktigt beteende. Men vi bör nog inte fördöma dem. Muslimer brukar inte döma andra kulturer; de har vanligen inte moraliska synpunkter på andras seder. Jämför hur tillmälet ”hora” inte sällan används i svenska skolor – och då ofta av svenska pojkar! Muslimska pojkar brukar inte vilja gifta sig med någon annan än en muslimsk oskuld. – F.ö. erkände Pernilla att hon själv ibland ogillar en del muslimska män.

Fråga: Finns det i Koranen någon absolut gräns vad gäller sex utanför äktenskapet? Svar: De flesta sexuella förbindelser utanför äktenskapet anges där som förbjudna. Märk dock att under profeten Muhammeds tid förekom ofta skilsmässor. Nu är en skilsmässa en komplicerad historia, inte minst ekonomiskt.

Fråga Enligt sharialagarna kan en kvinna som begått äktenskapsbrott dömas till stening (nyligen ett fall i Nigeria). Hur kan ett sådant straff vara möjligt? Svar: Inte enligt Koranen, äktenskapsbrott fördöms där etiskt. Det talas bara om piskrapp som straff. Som nämnt skulle fyra vittnen behövas – ett i praktiken omöjligt krav. Pernilla kände inte till något fall där ett sådant bevis kunnat presenteras. Under det Ottomanska väldet lär det ha förekommit fall, men det är ovisst om det gick att bevisa enligt ovan. En annan aspekt är: Vad menas egentligen med ”otrohet”? Frågan aktualiserades då president Clinton bedyrade att han inte haft sex med en viss person... Pernilla återgav en lustig formulering: enligt en traditionell muslimsk tolkning föreligger sexuellt umgänge då parterna ”ej kan separeras ens med en tråd”!

Fråga: I vilken utsträckning bedrivs forskning kring Koranen? Och vilken roll spelar t.ex. lukter när det handlar om kärlek? Svar: (delvis ej uppfattat) Visst finns det sådan forskning För de flesta handlar det om att tro på Koranens ord, precis som de står där. Den talar om himmel och helvete, vad som är rätt och fel. Man kan jämföra kristen fundamentalism. F.ö. bekände Pernilla att Koranen väcker känslor hos henne personligen.

Fråga: Hur behandlar muslimer sina handikappade? Jag har inte sett några sådana ute i samhället. Svar: De finns visst ute i stadsbilden ibland. Jag (Pernilla) känner inte till att de skulle behandlas särskilt annorlunda än hos oss. Men förr fanns föreställningen om onda andar i folktron vilka skulle ha gjort barn handikappade. Barnets öde kopplades till en ödestro. En del muslimer vill inte placera sina handikappade barn i svensk särskola för handikappade. Föräldrarna kanske tycker att ett sådant barn blir alltför utpekat? Det finns säkert andra förklaringar också.

Fråga: Hur pratar muslimer om homosex? Gör de det alls? Svar: Homosexualitet är vetenskapligt bevisat. Enligt sharia bestraffas den med döden, ifall den utövas ute (ej privat). I hemlighet verkar den var OK. Jämför de syndiga städerna Sodom och Gomorra i GT. Apropå lagen: muslimer i Sverige skall naturligtvis följa svensk lag, det är de införstådda med. Den muslimska normen är helt klart endast heterosexualitet. Självklart finns kärlek och ömhet mellan muslimska par. (Jämför ovan om män som håller varandra i hand.)

Fråga: Det måste föreligga risk för inavel vid kusingifte (se ovan). Har man forskat närmare om detta? Svar: Forskningen förändras ju, precis som samhället. Genetikens dominans har på många håll lett till biologism, alltså en övertro på det biologiska arvets betydelse.

Fråga: Vad är islam och vad är tradition? Svar: Koranen kan ofta jämföras med Bibeln; en hel del är samma stoff. Den islamska rörelsen skärs av motståndare över en kam och kallas grovt förenklat för fundamentalism. Det handlar om att tolka islam här och nu, och att vända sig mot den traditionella tolkningen och söka modernisera den. Samhället har ju omvandlats, särskilt i väst, och islam, speciellt invandrarna till Europa, tvingas även till viss förnyelse och anpassning.

Fråga: Finns det något förbud för muslimska kvinnor att gifta sig med svenskar? Svar: Det existerar ingen regel som förbjuder det, fast traditionen bjuder att en muslimsk kvinna blir hustru till en muslimsk man. Jämför kristna trosfrågor: det finns inga förbud av det slaget, det är inte tal om ”synd”.

Fråga: Det är alltså fråga om en muslimsk väckelserörelse med fundamentalism i spetsen (?). Hur kan framtiden te sig för kommande generationer muslimska invandrare? Blir det en strikt minoritetsreligion? Svar: Man kan jämföra med diasporan; judarna i USA har ju numera vanligen en mycket uppluckrad religion, och blandäktenskap förekommar ofta där. Kan det tänkas att det blir samma utveckling inom islam här: Svar: Ja, det är troligt. 2:a och 3:e generationens invandrare står inte längre ut med den gamla islamska traditionen, så ingifte förekommer. Traditionen blir inte så viktig som den heliga Koranen som kommer att bestå.

Fråga: De bosniska muslimerna sekulariserades sedan det Ottomanska väldet fallit (vars tro de antagit). Bosnierna fick ett ganska avspänt förhållande både till islam (de gick ej ofta till moskén) och till samhället i övrigt. Hur ser du på det? Svar: Faktum är bosnierna nu är mer religiösa än för tio år sedan; kriget har naturligtvis haft inverkan. Min (Pernillas) man kommer från Algeriet (född där under tidigt 60-tal). Den islamska religionen ifrågasattes genom den franska koloniseringen. Det skedde en modernisering som bl.a. innebar en avislamisering, vilken under det senaste decenniet ersatts av en backlash i form av en annorlunda fundamentalism.

Fråga: Hur ser du på Hadith/ Sunna? Svar: Koranen står fast, medan Hadith innehåller berättelser enligt traditionen. De har skiftande trovärdighet, vissa är sunda medan andra berättelser är mindre trovärdiga och kanske kan avfärdas. Man får noga se efter vem som sade vad och till vem. Det är en lång berättarkedja och vissa kriterier ska uppfyllas. Hadith är problematisk och är f.n. föremål för omvärdering.

Fråga: Det sägs i Koranen (?) att ”kvinnans kropp skall brukas som en åker”. Förklara hur du tokar det. Svar: Man kan lätt associera till begreppet Moder Jord. Och att det är fråga om att när samlag genomförs. Apropå jorden skall den brukas med respekt. Man kan väl tala om en sorts ”ekofeminism” här. På tal om samlag är anala samlag förbjudna.

Hur ställer sig islam till bruket av preventivmedel? Svar: P-medel får användas om kvinnan är överens med mannen om att använda sådana. De flesta män använder preventivmedel under någon period av sitt liv. Avbrutet samlag accepteras också.

Fråga: Den muslimska livsstilen har visat sig vara negativ för en del länder. Är det inte skälet till att många har flyttat till utlandet (i väst)? Svar: Flyktingar har inte flytt på grund av islam. Det är ekonomiskt förtryck och krig som är de främsta orsakerna. Kolonialism och ockupation är andra faktorer. Det är alltså inte religionen i sig som är problemet utan den ekonomiska globaliseringen som skapat nya problem. Jämför Iran som dock är speciellt.

Fråga: Vi har en bild av islam som en krävande religion och med många bevarade traditioner. Men islam praktiseras olika i olika muslimska länder. Man ska komma ihåg att de heligaste platserna är Mecka och Medina i Saudiarabien. Jämför även wahabiterna från 1700-talet och framåt. Nyligen rapporterades om att tjugo flickor i en saudisk flickskola blev innebrända – därför att polisen ska ha hindrat brandkåren att komma intill och söka släcka branden! Orsak: flickorna var obeslöjade och fick av det skälet inte släppas ut!! I Saudiarabien får inte kvinnor ta körkort – ytterligare ett exempel på strängt kvinnoförtryck. Om kvinnorna får välja mellan att bära slöja eller ej är det förstås OK. Men i Saudiarabien har de inget val: slöjan är obligatorisk. Frågan är: Hur påverkas människorna där?

Svar: Saudiarabien anger tonen i hela arabvärlden, inte minst genom sin väldiga ekonomiska makt på grund av oljan. USA är också dess bästa vän i väst. Saudierna tycks ej förstå skillnaden mellan heder och skam. Bristen på mänskliga rättigheter där renderar dem knappast någon kritik från USA. Jag (Pernilla) vill absolut inte försvara Saudiarabien, fastän det genom historien är islams ”hjärta och moderland”. Där är ett utpräglat klanstyre; landet är rikt och har stor makt, man stöder t.ex. moskébyggen i andra länder. Men det är faktiskt många muslimer som tycker illa om Saudiarabien. Vi får samtidigt inte heller glömma att majoriteten av islams utövare inte är araber.

Fråga: Kan du säga hur många svenska kvinnor som konverterat till islam? Svar: Jag känner till att 86 svenska män gift sig med kvinnor som konverterat. Det var arabiska och turkiska kvinnor m.fl. som gift sig av kärlek. Det förekommer också exempel på unga svenska killar som blivit konvertiter – kanske livsstilsgrej? Det finns i alla fall fler muslimska manliga konvertiter än förr. På 1980-talet var det vanligare med kvinnor som omvändes till islam. Jag är nu lite personlig när jag säger att jag inte kan låta bli att ta till mig Koranen. Det skulle vålla mig allvarliga konsekvenser att inte försöka leva ett ”rätt” liv.

Fråga: Det finns ju flera islamiska förbund i Sverige; vad står de för? Svar: Det är inte konstigt att det finns flera förbund, det finns ju flera olika islamska riktningar. Det är dock ingen stor uppsplittring. Bidrag utgår till alla. Möjligen pågår en viss maktkamp om det kan bli anslutning till någon politisk islamisk allians.

Fråga: Säger Koranen något om konvertering av muslimer till kristendomen? Svar: Det står inget om det i Koranen men däremot i Hadith. F.ö. diskuteras det nu även i muslimska fora en hel del om mänskliga rättigheter. Ska man omvärdera?

Fråga: I det sekulariserade samhället finns ett förakt för religion. Krig har förts och förs av både kristna, muslimer, judar osv. Hur påverkas våra ungdomar? Svar: Många ungdomar är sökare, vill ha svar på existentiella frågor. Kanske några konverterar, men att gå över till en annan konfession är en sak, en annan är om de är aktiva i sin nya tro.

Fråga: Har imamer vigselrätt i Sverige? Är det moskébröllop? Svar: Ja imamen viger här. Själv gifte jag mig informellt först, det var i hemmet; senare blev det officiell vigsel. Det är bara enligt islamsk lag som äktenskapet kan upphävas, via en imam.

Fråga: Är det mest bara svarta kläder som bärs av muslimska kvinnor? Svar: Det är förstås vanligt med svart, särskilt i Gulfstaterna men det är olika i andra länder. Det förekommer nog ingen speciell färgsymbolik.

Fråga: Finns det förbud mot droger? Svar: Det är förbud mot alkohol i Koranen, droger nämns inte. Ska de då anses tillåtna? De flesta betraktar droger som förbjudna.

Därmed avslutades frågestunden. Pernilla gav oss ett gott råd: Fråga muslimer om sådant som ni inte förstår. Ifrågasätt gärna! Var öppna och var inte rädda att göra bort er! Låt oss gärna vara lite ”konstiga”! Koranen innehåller ju många påbud men det är inte så mycket av allt detta som kan användas här och nu.

Till sist påmindes om tidskriften Minaret, vars senaste nummer bl.a. innehåller en essä om sufism. Se f.ö. även mitt referat av Christer Hedins föreläsning Att möta islam i Sverige + min kommentar. ((Minaret var mycket intressant men upphörde tyvärr efter några år. Min anm. I efterhand))

Min kommentar april 2002

Själv vill jag framför allt framhålla vikten av tolerans hos människor i väst gentemot invandrare från bl.a. muslimska områden vad gäller trosfrågor. Självfallet ska fördragsamhet även gälla från de senares sida. Men hur stor deras tolerans är visavi vår västerländska livsstil är svårt att veta; sannolikt är den liten. Rätt få invandrare vågar dock av lättbegripliga skäl beskärma sig över oss som värdfolk. Visst klagas det friskt bland svenskar – ofta nog med fog – men inte sällan ”skjuter man på pianisten”, dvs. vi//dom-syndromet gör att andra, de ”annorlunda”, skuldbeläggs. Naturligtvis har terroristjakten spätt på fördomarna och förvärrat läget, vilket jag ofta påpekat.

En smula självkritik är på sin plats vad gäller vår egen USA-importerade livsstil. Jag går här inte närmare in på speciellt Sveriges omvittnade följsamhet. Jag vill dock gärna skriva under på Pernillas hänvisning till politiska och ekonomiska förhållanden som avgör så mycket i globaliseringens tidevarv. Det är lätt att med västligt mediaperspektiv få den uppfattningen att ekonomisk-politisk och vetenskaplig-teknisk överlägsenhet ger något slags etiskt-moraliskt övertag gentemot den ”gammalmodiga och underlägsna” islamska världen. Det är i så fall en fullkomligt felaktig tolkning. Tvärtom har muslimeran genom Koranen bevarat värden som nu föraktas i det sekulariserade väst, menar jag. Därmed inte sagt att t.ex. islamska invandrare inte skulle ha stora problem, som vi andra borde försöka förstå och lösa i samförstånd med dem.

Muslimska kvinnor i Sverige är av ovan givna skäl mycket mer beroende av sina män än infödda svenskor. Det som avslöjats i samband med ”hedersmord” och andra hemska saker är tyvärr bara toppen av ett isberg: mörkertalet är stort. Vi vet hur svårt det är att komma tillrätta med dåliga traditioner och fördomar. Det kommer att ta lång tid att bryta åtminstone en del av dem, kanske hos andra eller tredje generationen invandrare. Men minns att det gäller för båda sidor att öka förståelsen för varandra. Bägge parter måste tänka om och (delvis) anpassa sig. Utöver information behövs därtill inkännande och fantasi.

Det finns mycket mer att fundera över och tillägga efter denna tankeväckande afton. Jag vill här bara avsluta med ett citat ur Koranen som jag fått i present. Det är en svart läderremsa med vacker arabisk guldskrift (som jag här tyvärr ej kan återge i originalskrift) som lyder i min översättning: ”Allt kan icke sägas”.

Kort kommentar februari 2016

Läget idag måste anses ännu värre än 2002. Syrienkriget har pågått i fem år under omätligt lidande. Situationen är oerhört komplicerad och trevande försök till början till förhandlingar om eldupphör har hittills misslyckats. Hela Mellanöstern har blivit en potentiell krutdurk som redan fått stora konsekvenser i väst och i andra muslimska länder (Turkiet m.fl.) genom de stora flyktingströmmarna som vållat så stora problem för flyktingmottagande länder att stränga restriktioner införts vid flyktingmottagning. Sveriges ”kovändning” härvidlag var uppseendeväckande. Främlingshatet har otvivelaktigt ökat genom större attentatsrisk och utförda sabotage.

Sture Alfredsons hemsida