Livs- och reinkarnationslösning 5000 år i Himalaja

av Anders B Johansson

Arr: Alternativmässan för kropp och själ 20-21/11 1999

I anslutning till Alternativmässan på Valhall, i Kulturhuset Skövde hölls ett antal föredrag. Två av dessa hölls av Anders B Johansson, det ena om Indisk Vedisk astrologi, det andra med ovanstående titel, som jag här ska försöka sammanfatta. Jag vill framhålla att detta täckte ett mycket större fält än vad rubriken antyder; en mängd information/kunskaper framfördes med stor pondus och i snabbt tempo. Därför blir min resumé en aning ofullständig; missförstånd kan ha uppkommit i något enstaka fall.

A B J har gjort många resor under 25 år, mest till Indien. KUMBA MELA (sanskrit, eg. ”Vattumannen + kärl”). Planeten Jupiter går in i Vattumannens tecken vart 12:e år, senast 1998. Fem sådana perioder bildar en KUMBA MELA ( en period=60 år). En mycket lång era kallas MAHA KUMBA MELA (maha=stor). Allt detta har med Zodiaken att göra, enligt indisk vedisk astrologi. Efter att ha vistats sju år i Indien skrev han en bok i ämnet; därefter var han en tid sysselsatt med astrologi i USA. Där hade man börjat intressera sig för astrologi som man forskade om. Det var möjligt att sammanställa mycket bra horoskop.

A B J visade en kartskiss med olika områden och platser runt om i världen, vilka är förbundna med varandra och markerade med olika linjer. Dessa platser sägs vara speciellt magnetiska, t.ex. Stonehenge, Bali och många andra. Ett s.k. huvudchakra är beläget i Indien och lär ha samband med ett annat chakra i Titicacasjön i Sydamerika. Att vissa platser är osynligt sammankopplade, trots ofta väldiga geografiska avstånd får man belägg för då man studerar hur samma händelser och företeelser återfinns på helt skilda håll. Samma slags uppfinningar och upptäckter görs ofta samtidigt på olika håll; upphovsmännen är då oberoende och ovetande om varandras arbete. Här nämndes ”den hundrade apan” som blivit mycket omtalad. A B J hävdade att det även finns en förbindelse mellan all levande varelser.

(( I ett annat föredrag och vid studiebesök på Ekornavallen framfördes en liknande uppfattning, nämligen att linjer av jordenergi/ Laylines binder samman denna vår bygds stora fornplats (nära Skövde) med liknande platser i Västeuropa. Jämför människans eget system av energi kanaler, vilkas existens är basen för bl.a. akupunktur. Kinesiska qi betyder livsenergi. Läran om chakrorna i människokroppen är av indiskt ursprung. Min anm.))

Man kan hos människan urskilja sjuårsperioder, en börjar t.ex. i 14-årsåldern, en annan ungefär vid 21 års ålder, sedan vid 28 osv. DNA-koden styr denna utveckling, men varifrån kommer egentligen energin? Den flera tusen år gamla indiska Akashakrönikan kan ge åtminstone en del av svaret.

I Indien, liksom i många andra gamla kulturer, exempelvis hos Mayafolket i Mexiko, spelar astrologin en avgörande roll, reinkarnationsläran likaså. Man urskiljer således stjärnmönster i Zodiaken (Djurkretsen), och i den indiska Veda-astrologin är det dels fråga om bilder, dels stjärntecken. Man anger epoker om 220 år, men också flera mycket längre tidsåldrar, en av de större omfattar mer än 2000 år. Vädurens tecken avlöstes av Fiskens, då Jesus föddes. Det är alltså nu dags för Vattumannens tidsålder. Under Fiskens tid har bl.a. byggandet av vattensystem, utvecklandet av läkekonsten, framsteg inom kemin etc. varit dominerande. Vattumannens nya era kännetecknas alltmer av elektronikutvecklingen och många fler nätverk. Vattumannens tecken är ett s.k. lufttecken.

I Indien har man gjort profetior ända fram till år 4525 e.Kr.! I det gamla Babylon var den viktigaste symbolen en kalv (jämför Bibelns guldkalv) – inte märkligt just under Oxens epok som då rådde. F.ö. nämnde A B J nordamerikanska indianer som väntar att en albinokalv ska födas, vilket inleder en ny tid då det mänskliga medvetandet förändras i grunden. En sådan genomgripande förändring innebär en frekvenshöjning.

En ny typ av geografisk geometri har studerats, varvid nya former uppenbarats. Som exempel gavs de omtalade symbolerna (glyfer=tecken) i sädesfält på många håll. Man upptäcker 1000-2000 om året. Han jämförde med det forntida Sumers symboler för 4000-5000 år sedan, samt indianers och hinduers symboler som liknar dessa – ofta komplicerade tecken i fälten; det är inte bara cirklar. Dessa urgamla symboler lär visa hur vårt solsystem är uppbyggt; Planetsystemet stämde enligt visade bilder med antalet sädescirklar. En tolfte planet fanns redan i sumeriska bilder på kilskriftstavlor. Denna planet har moderna astronomer ännu ej kunnat belägga, men nu är NASA den på spåren. Den mycket stora planeten har en omloppsbana på 3600 år och har en mycket elliptisk bana. Den ska närma sig jorden en bit in på 2000-talet. (( Den tolfte planeten heter Zeharia Sitchins sensationella första bok i serien The Earth Chronicles. A B J tycks ha hämtat sina uppgifter där. Min uppfattning är efter att ha läst fem av hans böcker att Sitchin är en mycket seriös forskare, förmodligen världens främste kilskriftskännare. Min anm.))

År 1400 f.Kr. genomförde farao Echnaton djupgående förändringar i det gamla egyptiska samhället – i stark kontrast till Ramses II:s blodiga tid. Echnaton ville avskaffa individuellt ägande och vidare inför likställdhet, så att slavarna blev fria! Därför betecknade A B J detta år som kulmen på en utveckling. Kommer en ”ny Echnaton” att framträda, då den tolfte planeten, i forntiden kallad bl.a. Marduk, åter närmar sig jorden – efter att ha tillryggalagt en bana på 3600 år? Något mycket stort och avgörande förefaller i varje fall förberedas. En tolkning av de gamla symbolerna kan kanske antyda vår framtid.

Tre viktiga stenar nämndes: 1/ Rosettastenen som 1809 gav nyckeln till tolkningen av hieroglyferna (eg. heliga skrifttecken), detta tack vare en grekisk version av samma text. Förresten lär universalsnillet Leonardo da Vinci redan på 1400-talet ha gjort resor till Egypten och kunnat tolka hieroglyfer! 2/ Den runda stenskivan i i Phaistos i Herakleion på Kreta , samt en likadan i Dendera i det egyptiska Hatortemplet. 3/ En rund disk av samma slag finns i Delhi, Indien. Alla visar Zodiakens bilder. Och i Ladhak, Kashmir äger tibetanska munkar en liknande skiva. Dessa är f.ö. experter på örtmedicin, och de anser att människan har sju dimensioner eller ”kroppar”.

Den indiska enorma tidsåldern Kali Yuga (kali=järn, yuga=epok) sträcker sig från 3102 f.Kr. till 2012 e.Kr., alltså en tidsrymd på ca. 5120 år. Apropå: Åtskilliga profetior anger just år 2012, eller däromkring, som oerhört avgörande för mänskligheten. Redan de gamla hinduerna rörde sig med väldiga tidsrymder; den s.k. kopparåldern som ska följa, omfattar 834000 år! Silveråldern kommer sedan att omfatta över en miljon år! Guldåldern, slutligen, ska sträcka sig över svindlande 1728 miljoner år!! Dessa ofantliga tal hänger samman med Universums och Brahmans ålder.

De heliga Vedaskrifterna som sades gå tillbaka till 5000 (?) f.Kr. anger att Maha Yuga skulle omfatta 4.320.000 år. Vedaskrifterna visar ett skapelsespel. Gudomen Indra motsvarar förresten ärkeängeln Mikael, liksom devorna är änglar, A B J berörde även svensken Emanuel Swedenborg, mest känd utomlands, och hans visioner av andevärden; han hade en profetisk gåva. Det finns s.k. skyddsbuddhor som ser till att sanningen upprätthålls.

Om mandala: En mycket innehållsrik bild visade hur människornas liv på verkas av Zodiakens 12 tecken. Sex olika tillstånd var avbildade, bl. a, ett kokhett och ett mycket kallt. Tre tillstånd kännetecknas av människans okunnighet. Vid födelsen kunde hela 16 horoskop ställas, vilka sträckte sig så långt tillbaka som tusentals tidigare liv! Viktiga faktorer som spelar in i horoskopen är t.ex. ärvda talanger, blodsband, genomgående tendenser under många inkarnationer i följd. En människa är nämligen totalsumman av alla tidigare liv. Alla själar måste reinkarneras.

Från 1959, då Kina tog makten i Tibet och många tibetaner emigrerade, har den tibetanska buddhismen blivit alltmer känd i väst; jämför Den tibetanska dödsboken. Överhuvud expanderar nu esoterik, parapsykologi och dylikt i västerlandet.. Sedan 1940 lär 50.000 barn ha reinkarnerat; 2.500 kända, undersökta och bevisade fall har rapporterats i Indien. Forskning pågår även i väst, t.o.m. på doktorandnivå, så prov och experiment utförs. A B J refererade flera fall där allt stämde, t.ex. via opartiska intervjuer på ort och ställe, enligt forskarrapporter. Det har också kunnat bevisas att människor i väst, bl.a. amerikaner, har reinkarnerat. Kända vetenskapsmän som Morse och Kübler-Ross har samlat bevis. Kyrkan, som mycket länge förkastat återfödelsen, kommer att tvingas böja sig för vetenskapliga argument.

Vad den indiska astrologin beträffar måste många olika hänsyn tas då horoskop upprättas vid ett barns födelse, bl.a. .astrogeografiska faktorer. Skilda linjer tolkas olika och ger varierande profetior. Man kan tala om en livsvetenskap, så även vad gäller judiska kabbalister. Ytterligare kriterier erhålls genom att studera och tolka handens, pannans och fotsulans mönster. Mest allmänt känt är avläsning av handens linjer, där livslinjen, ödeslinjen, hälsolinjen med flera huvudlinjer avläses. Enligt en bild som visades var åren 7 – 98 markerade längs livslinjen. Rimligt nog är avbrott i några linjer inte alls bra. Astrologi och numerologi kompletterar totalbilden. Då Buddha föddes avlästes hand, huvud och fotsula – och den profetia som gjordes slog in! Så t.ex. förutsades sju års sanningssökande åt vilket han sålunda senare ägnade sig.

Sanskritspråkets skrivtecken/symbol för OM, som bidrar till transcendentalt medvetande, berör både den fysiska kroppen och astralkroppen. Beträffande mandala (buddhistiskt diagram) nämndes Darran Sala (=”Härskarens boning”) och Dalai Lama (eg. ”länsherre”). Den nuvarande Dalai Lama heter i själva verket Jogden Somba.

Det finns fyra stora fel i världen idag: * Brist på kärlek; *Icke sanning; * Icke respekt för liv; * Våld, lidande, sjukdom. Allt hänger givetvis ihop: kausalitetslagen, d.v.s. orsak och verkan gäller. Som man sår får man skörda: fel som man gjort sonas i framtiden. Men nåden, som förknippas med kärlek och sanning, existerar också. Det finns hopp om att inte krig utan sanning, kärlek, rättvisa och respekt ska dominera det avgörande året 2012.

Dharmaläran undervisar om hur vi handlar rätt. Vårt handlande har som sagt återverkan på vårt framtida liv. Vårar energikroppar visades i helfigur med chakrabilder. En högre medvetenhet håller på att vakna. Det gäller att både tänka och tala på ett bättre sätt. Chakrorna kan liknas vid spinnande hjul, de är nämligen energicentra. Ett av dem är beläget i naveltrakten; jämför qi livskraften (ovan). Babbit (?) beskrev en energispiral, med varje chakra knutet till det autonoma nervsystemet.

Exempel på medvetandehöjande händelser i forntiden: Bibeln berättelse om Abel och Kain, det högre resp. det lägre självet. Likaså 3000 f.Kr. i Indien: Aruna fick se guden Krishnas alla inkarnationer i olika tidsåldrar. Vidare: Buddha och den åttafaldiga vägen, samt Egyptens fyrfaldiga väg till att bli ett med Alltet. Judendomens Jahve sade: ”Jag är den jag är.” Det gäller att komma till insikt om vilka vi egentligen är. I det gamla Indien krävdes upplysta lärare som undervisade sina lärjungar i mysterierna.

Till slut berättade A B J om sina upplevelser på ett indiskt bibliotek, där en astrolog ställde horoskop som förbluffade de västerländska besökarna. Med hjälp av Akashakrönikan, som går tusentals är tillbaka i tiden, kunde astrologen finna uppgifter om besökarnas tidigare liv, ja även deras nuvarande namn! Akashakrönikan, ”India's Ancient Book of Prophesy”, har givit 9.000000 (9 milj.) horoskop, alltid på sanskrit. A B J och hans vänner från väst häpnade, när astrologen nämnde dem vid namn. ”Hur är det möjligt att det står där, till på köpet på sanskrit, om mig?” Horoskopet som då ställdes kunde ge förslag till bättre liv. (Han tillade att konsultationen var gratis.)

Det stod klart för oss åhörare att detta var en stor upplevelse: ett institut, ett arkiv över tidigare liv, ”en själarnas källa” som var skriven för 5000 år sedan. AB J nämnde att han alltid dokumenterar med bandspelare och kamera på sina resor, som bl.a. går till Indien. Han och medhjälpare(?) har också videofilmat sådana magiska tilldragelser. En uppmaning: Res till Indien och upplev dylika mirakel!

En av de tyvärr fåtaliga åhörarna frågade om inte nya själar kommer till genom jordens stora befolkningsökning. Svar; Nej, eftersom reinkarnationshjulet/spiralen är ett slutet kretslopp, är antalet konstant, med ca. 60 miljarder själar icke-inkarnerade, på sju skilda plan. På jorden lever bara en tiondel levande, nu omkring 6 miljarder. Som en följd av detta är det unikt att man träffar någon från ett tidigare liv. Händer detta får man en ”déjà vu”-känsla.

Kort kommentar 2016

Jag gjorde aldrig någon kommentar 1999, då det fick räcka med att jag inledningsvis varnade för att ett och annat kanske inte var helt korrekt p.g.a. svårigheten att hinna med att anteckna. Det kunde bli en nolla för mycket/för lite (?) i de väldiga tidsåldrarna (har ej kollat). Hur som helst är jättesiffrorna ofattbara. Ämnet fascinerade mig, ty Indien är mycket speciellt i andligt avseende. – Jag uppgav namnet på Anders B Johanssons hemsida, men avstår att återge det nu då det kan ha ändrats. Jag uppmarar mig själv och andra att googla på Akashakrönikan och t.ex. MAHA KUMBA MELA etc.

.

Sture Alfredsons hemsida