Självutveckling

föreläsning av Maria Olsson, Lidköping
Arr: Wäxthuset Kosmos
Skövde 8 april 1999

Lokalen Vasagatan 4 i Skövde var fullsatt när vi ca. 25 personer fick höra ett intressant föredrag om olika metoder att utveckla sig själv. Maria som varit verksam i Lidköping sedan 1992, ledde först en kort meditation.

Till att börja med talade hon allmänt om healing, aura och chakra. Senare, efter kaffepausen följde en s.k. delfinmeditation, om telepati, samt "eyegazing".

Healing innebär inte bara fysisk beröring och omtanke, utan påverkar också tankelivet. Det finns många slags healing: shaman-, trum-, kristallhealing osv. -- ja till och med änglahealing! Var och en som vill pröva på healingbehandling kan ju känna efter vad som passar bäst. Distanshealing kan vem som helst lära sig. Healing för husbehov är ej skadlig, medför inga biverkningar. Me för att utöva mer avancerad healing krävs speciella gåvor. Man bör då också vara psykiskt stark, och under utövandet är det ej lämpligt att man har någon infektion i kroppen. Det gäller att skydda sig själv och andra mot utbrändhet, och man kan då be om beskydd. Överhuvud är healing en fråga om hjälp till självhjälp.

Genom kroppen löper kanaler för högre energi. Endorfiner aktivieras vid kroppskontakt. Det gäller förstås inte att bara läka på ytan utan inifrån. En viktig fråga är: Varför blir man sjuk? Det finns naturligtvis många förklaringar. Sjukdomar är kanske "läxor" som vi ska lära av. Många anser att karma spelar en avgörande roll, och enligt reinkarnationsläran kan dern överföras från tidigare liv. I varje fall vittnar sjukdom om brist på energibalans.

Healing ger höjd livskvalitet och sjukdomar som ej går att bota, kan ändå lindras. Kroppens eget försvar måste bevaras och om möjligt stärkas. Stress påverkar immunförsvaret negativt, därför är stresshantering en mycket viktig sak. Därvid är en helhetssyn på människan A och O. Man måste ta hänsyn till både kropp och själ -- inte minst känslor. Syftet bör också vara förebyggande. Det finns både kalla och varma energier; t.ex. vid olika tillstånd känns kyla resp. värme i händerna. Positiv healing alstrar värme, medan negativ sådan ger förnimmelse av kyla.

Auran består av tre skikt som äggformigt omsluter mäniskokroppen. Inifrån räknat kallas de eterkroppen, astralkroppen och ytterst den mentala tankekroppen. Vårt hälsotillstånd är i hög grad beroende av sinne och tankar. Kreativitet är något väsentligt. Vid ohälsa uppstår mörka stråk i auran, ja t.o.m. hål i den. Stress är som nämnt en klart negativ faktor. Annan skadlig påverkan orsakas av droger, tobak, alkohol, incest, diverse sjukdomar, fel sexpartner (!) Överhuvud taget slår negativa vanor och tankar mot både kropp och psyke.

Chakrasystemet innehåller ett slags snurrande energier, som förmedlar livskraft till varje del av kroppen. Det finns sju huvudchakror, som kan sägas vara en sorts endokrina organ eller körtlar. Uppifrån och ner benämns de: kron-, pann-, hals-, hjärt-, solar plexus-, mjält- samt rotchakrat längst ner.

Några av de körtlar som motsvarar dessa energicentra är i tur och ordning (bara de fyra första anges här): Tallkottkörteln, hypofysen, sköldkörteln och thymus (brässen). Varje chakra har särskilda funktioner; så kännetecknas kronchakrat av andlighet och det s.k. sjunde sinnet. Förbindelse finns med det högre jaget. Pannchakrat, med säte i hypofysen, har som specialitet telepatisk energi och det sjätte sinnet, medan halschakrat utmärks av eter och hörsel. Thymus har samband med känsel och luft.

Man kan med en speciell apparat faktiskt mäta energifält i och runt kroppen. För övrigt varnas för s.k. kundalini, en kraft som enligt indisk filosofi är mycket stark och direkt farlig om den "sovande gudinnan" hanteras på fel sätt. Man talar också om olika "kroppar": känslo-, mental-, astral, himmelsk och eterisk kropp m.fl. -- totalt sju inklusive den fysiska kroppen. Även dessa kroppar har var och en ett speciellt samband; så förknippas känslokroppen med djur, medan däremot mentalkroppen relateras till växter osv. Astralkroppen förbinds med jorden samt egenkärlek.

Ett välkänt vetenskapligt belagt fenomen utgör alfa-, beta-, delta-, thetavågor. Man har t.ex. konstaterat att alfavågor stimulerar den högra hjärnhalvan och därigenom åstadkommer snabbare inlärning. Man talar också om olika dimensioner, varvid den 3:e hänförs till betavågor, den 4:e till alfavågor, den 5:e till det högre jaget (omedvetet). Det pågår intensiv forskning på området, men Sverige ligger efter andra länder. Att healing i vårt land lyder under kvacksalverilagen säger ju också något om den officiella synen. ((Men t.o.m. Socialstyrelsen kommer nog att ändra sig så småningom. Jämför bara med vad som hänt i fråga om akupunktur! Min anm.))

Även karma kan indelas i flera kategorier. Fysisk karma balanserar det goda -- det negativa; känslokarma har att göra med högre energiliv. Tankekarma främjar positivt tänkande och arbetar bort rädsla. Kärlekskarma går utanför allt. Det är helt visst möjligt att bryta negativa mönster och utveckla sig själv på ett allt bättre sätt. Och hjälp uppifrån finns att tillgå: genom kontakt med andliga guider. Sådana kontakter kan ske i drömmar, genom intuition och faktiskt genom beröring -- med en lätt smekning mot kinden!

Drömmens språk är förstås ofta symboliskt. Man kan lära sig tolka en hel del symboler och därigenom nå insikt. Som bekant ärhöger och vänster hjärnhalva olika. Den högra utmärks av typiskt kvinnliga egenskaper: kreativitet, andlighet, intuition, känslor, tillit, frihet, mottaglighet, vishet. Däremot kännetecknas den vänstra av typiskt manliga egenskaper: kontroll, prestation, krav, benägenhet att ge ut, intellekt, kunskap. Givetvis är det önskvärt med balans mellan kvinnligt och manligt. Man får inte heller glömma att män hyser något kvinnligt också och att kvinnor delvis har något av det maskulina i sin natur. Idealet är väl överhuvud en balans mellan den högra och den vänstra hjärnhalvan.

Följande aktiviteter och egenskaper är väsentliga för självutvecklingen: meditation, lyssna till sitt inre, lära sig andas rätt (med djupa andetag), dra ut det negativa så att det positiva tas tillbaka, någon form av kreativitet, tillit, älska sig själv. Att tycka om sig själv hindras ofta av "jantelagen": "Du ska inte tro att du är (värd) något". Avundsjukan är utan tvivel utbredd.

Vidare kan s.k. kraftdjur spela en viktig roll. Företeelsen har sitt ursprung inom shamanismen och vill förmedla djurens budskap. Dans är också en nyttig aktivitet, särskilt frigörande dans. Som nämnt är stresshantering väsentlig; negativ stress kan förvandlas till positiv dylik. Sänk kraven. Vi har ofta för höga krav på oss själva med. Generellt gäller vid mental träning att ta en sak i taget, gå fram steg för steg. Tänk positiva tankar, var enkel, undvik det komplicerade. Fråga dig själv: "Vad tänker jag på? Hur tänker jag?" Vi bör sträva efter att nå balans mellan det yttre och den inre världen.

För att utveckla sig själv krävs även att man så mycket som möjligt lever i nuet. Fastna ej i det förflutna eller det kommande utan lev här och nu. Sök vidare kontakt med ditt inre barn och försök läka det. Ta också fram kvinnokraften (jämför ovan om hjärnhalvorna), och dra ner ditt högre jag och kontakta din egen själ. Glöm för den skull ej heller kroppen. Kontakt med dina inre guider är likaså viktig. Vidare gäller det att ta hand om sina egna känslor: släpp fram dem och lär dig kontrollera dem.

Vi vill förstås ha harmoni och frid inombords, och för att nå dit är förlåtelse av avgörande betydelsee. Det är fråga om att både förlåta sig själv och andra -- i djupet av sitt hjärta, vilket inte är lätt. Kanske allra viktigast: känna kärlek i sitt hjärta, och att våga ta emot. Vi är väl allmänt ej så bra på att ge och ta beröm på ett naturligt och självklart sätt. Slutligen måste man nämna en viktig egenskap för att uppnå en bättre självutveckling: tålamod. Jämför ovan: ett steg i taget -- det tar tid!

Ovanstående är alltså en lista på redskap för att ta itu med sig själv. Det gäller ju inte bara att att fatta allt intellektuellt. Bli din egen medvetandekanal för den nya utveckling som generellt sett är på gång. Vi blir mottagliga för höjda frekvenser som gör det möjligt att mogna såväl mentalt som fysiskt.

Efter pausen ledde Maria en s.k. delfinmeditation. Vi fick god tid att låta hennes lugna anvisningar sjunka in i medvetandet. Ett gott råd var att inte fastna om man inte såg eller kände precis som var meningen. Vi råddes även att använda vår fantasi. Maria betonade också att meditation är en viktig ingrediens i självutvecklingen.

Slutligen fick vi skriftliga anvisningar för övning i telepati och s.k. eyegazing. Dessa aktiviteter kunde vi också praktisera en smula i lokalen.

Telepatiövning 1) Skicka healing till någon. Tänk ett vitt ljus som passerar genom olika chakran i din kropp. Fyll din aura. Visualisera personen, sänd vitt ljus till andra att använda om du vill. "Att jag ger för detta..." (?) (Fyll i själv) Fyll denna person med detta ljus och fyll det med kärlek, villkorslös kärlek. Börja med vitt ljus --helande. Blått ljus -- allmänt helande. Grönt -- lugnar, ger balans och harmoni. Rött ljus ger styrka och kärlek. Till djur: safirblått.

Telepatiöving 2) Parövning: en i taget sänder, sedan byts man om. Häll varandra i handen. Håll den vänstra handen med handflatan uppåt. Nertill höger hand, vänd neråt -- överst (?) Den högra handen ger, den vänstra tar in. Tänk ett blått ljus ovanför hjässan. Sedan till motsatt hjärta, dvs. den andra personens. Skicka någon av dessa symboler: kvadrat, triangel, cirkel. Sedan kan man sända med färg också.

Eyegazing Håll varandra i handen (två personer). Titta varandra i ögonen. Då får du till dig vad han/hon varit i ett tidigare liv. Eller vad som helst som behöver bearbetas, t.ex. vägval.

Kommentar 1999 Mitt personliga intryck är att kvällem var givande. Själva föredraget gav en god översikt över vad som är viktigt vid all självutveckling. För min del kanske jag inte helt förstått innebörden i fackuttrycken, men det spelar mindre roll. En del begrepp är också ganska svåra att definiera, t.ex. känslokropp. och mentalkropp. Att meditation är väsentligt framgick av kvällens övningar. Jag tycker själv att jag under delfinmeditationen lyckades visualisera rätt bra, fastän jag inte anser mig ha särskilt livlig fantasi. Jag är inte van att meditera.

Kort anmärkning 2015 Jag brukar påpeka att jag baserar mina referat enbart på mina egna anteckningar. Med reservation för några få oklarheter är innehållet riktigt återgivet. Som vanligt har jag nästan ordagrant skrivit av den ursprungliga pappersutskriften.

Sture Alfredsons hemsida