New Age

Föredrag av Ola Hammer

Gamla biblioteket i Skara 6/10 1998

Efter en kort presentation av sig själv som religionshistoriker knöt Olav Hammer avn till * Swedenborg och den esoteriska traditionern, som New Age sades vara en efterföljare till. (( Detta föredrag hölls i anslutning till Seminarium om E. Swedenborg 5-6/10 1998. Min anm.))

Till frågan om vad New Age egentligen är kan man påstå att denna företeelse i mångt och mycket är en mediakonstruktion. Utan att försöka ge någon definition gav O H några exempel på innehållet i tidskriften Energivågen, som f.ö. mest består av annonser. Av dessa att döma var inte O H:s sammanfattande omdöme obefogat: sammelsurium, åsiktsanarki bl.a. Samma utbud av böcker och kurser finns i alla specialbutiker, från East & West i San Francisco till Vattumannen i Sockholm och andra större städer.

Fenoment New Ages snabba tillväxt under de senaste decennierna i västvärlden grundar sig onekligen på ett ökande behov att söka svar på existentiella frågor: Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Det är fråga om en nyandlig rörelse utanför den etablerade kyrkan. O H ställde i en enkel skiss S mot K, där S = det sekulariserade samhället, inklusiv e skolutbildningen, och K står för kyrkan eller kristendomen.

New Age har i allmänhet en låg status i samhället. (( New Age betecknas ofta som en rörelse, men som i själva verket är en sammanfattande term för sinsemellan mycket olikartade företeelser, inkl. sekter med fasta normer Min anm.)). Många ting betraktas som icke trovärdiga, alltför fantastiska eller som ren vidskepelse. En vanlig fråga som ställs är: Varför fungerar astrologi och horoskop? En astrolog har nog svårt att kort förklara sambanden; klart är dock att astrologin har en mycket lång historia.

En grundprincip inom New Age är en helhetssyn där kropp och själ hela tiden samverkar, varvid harmoni uppstår. T.ex. healing, som kanske uppfattas enbart som en teknik eller metod, baseras på en teori om kropp och själ och kosmologi, och har dessutom en social mekanism. Andra är övertygade om att kontakter med andra världar förekommer via exempelvis UFO:s . Utomjordingars besök här kan då vara avsedda att hjälpa människorna. ((Onda främmande varelser är förstås inte heller ovanliga, enligt somliga personer. Miin anm.))

De människor som attraheras eller är nyfikna när det gäller N.A.-fenomen har olika perspektiv: dels nybörjare som söker osystematiskt lite här och där, dels engagerade personer som ser att många vägar leder till samma mål. Det finns således en kärna av filosoferande i N.A.; ett religiöst -- eller som man föredrar att säga inom N.A: andligt tänkande är vanligt. Men i det etablerade samhället förkastas sådan kunskap.

Bakom religioner och idéströmningar står kända upphovsmän som Kristus och Marx. Idéhistorien uppvisar ett antal mycket betydelsefulla snillen eller t.o.m."halvgudar" Inom N.A. berömmer sig många riktningar för ett mycket gammalt ursprung, men åtskilliga metoder och tekniker är relativt nya, t.ex. reikihealing. O H talade om en hel del s.k. vandringssägner i detta sammanhang. Man hänvisar gärna till länder som Indien och Kina för att ge tyngd åt nya rörelser i väst. Länkar bakåt i tiden associeras ofta med att något gammalt är bra som får ett romantiskt skimmer. Men N.A.-rörelser saknar inte sällan en sådan tradition; däremot är astrologin minst 2.500 år.

Emellertid inträffade ett unikt brott i västvärlden då astrologin officiellt dog ut. Den naturvetenskapliga revolutionen med Newton i spetsen såg världen som ett urverk: sedan Gud satte igång allting har det gått automatiskt. Upplysningstiden nagelfor Bibeln och gjorde andlighet "omöjlig"(!) Enligt filosofen E. Kant filtreras allt som vi upplever genom våra sinnen. Det är t.ex. omöjligt för utomstående att fastställa en faktisk grund för en persons vision av Jesu gestalt. Andliga upplevelser är sålunda obevisbara.

Allt detta innebar givetvis en stark chock för prästerskap och troende. Kyrkan tog gärna till undanflykter; religionen; grundar sig ju på känsla och intuition. Men skepsis gentemot andliga ting i allmänhet nådde de breda folklagren.Det fördes även en massiv kampanj mot allsköns vidskepelse; så ville man förbjuda spådomskonst. F.ö. kan man iaktta en pendelrörelse i idéhistorien mellan förnuft ocg känsla. Man kan säga att en äldreesoterism nu har återupplivats.

Alkemi är ett annat exempel på ett område som tidigare ej var tabubelagt men som efterhand endast kunde bedrivas i hemliga grupper. Den österrikiske läkaren Mesmer reagerade mot den medicinska behandling som ännu på 1700-talet bedrevs enligt antika grekiska metoder. Mesmer fann att experiment med magnetism gav resultat, som kunde vara till hjälp vid sjukdom i vissa fall. Det visade sig att magneter inte behövdes; den s.k. mesmerismen begagnade sig av hypnos som var verksam på vissa perrsoner. Senare undersökningar har visat att var tionde människa ej är mottaglig. 80 % är relativt mottagliga och 10 % mycket hypnotiserbara.

Vad gäller fenomen som tankeläsning, utanför kroppen- och nära dödenupplevelser m.m. är de onekligen förbryllande, men historiskt belagda fall finns av liknande art. UFO:s är ju inget nytt och naturligtvis inte heller änglar. Intresset för Swedenborg har varierat starkt i Sverige, hans namn och verk är övberhuvud mer kända utomlands.. Bl.a. mormonerna har tagit starkt intryck av Swedenborgs skrifter av andligt slag, även om Joseph Smith, rörelsens grundare, knappast erkände det. Livet efter detta beskrevs av Awedenborg som mycket likt det jordiska. Spiritister och andra tillgriper gärna swedenborgska förklaringar beträffande andevärlden.

En helt annan värld --- jordisk -- har som bekant också bidragit med svar på existentiella frågor, nämligen orienten. Sedan 1880-talet har reinkarnationsläran slagit rot i väst, så att ca. 20 % nu beräknas omfatta denna tro i väst (om än i modifierad form jämförd med den indiska). Det s.k. Himmelriket försvann alltmer i västliga trosuppfattningar. Swedenborg sade sig ha besökt Saturnus m.fl. planeter; han såg länkar mellanhimmelska sfärer och jorden. Sådana länkar existerar ju också för astrologerna. Swedenborg var företrädare för korrespondensläran. Alster i bokhandeln som Vattumannen åberopar ofta Indien som ursprungsland för dess läror och att de har sina rötter i forntiden, vilket delvis är sant. Generellt har N.A.-företeelserr i varje fall minst 200 är på nacken, vilket ju dock är en betydligt kortare historisk bakgrund än som i många fall uppges.

En åhörarfråga ställdes huruvida inte Hammer helt bortsett från aspekten "upplyst andligt tänkande" under sin genomgång. Frågan gav föreläsaren anledning att påpeka att han som religionshistoriker bara söker "spår" och inte ser som sin uppgift att värdera. Bibeln kan exempelvis tolkas mycket olika -- det insåg förvisso även Swedenborg. F.ö. nämndes en amerikansk forskares bok: George Bush, Mesmer and Swedenborg. Kristnas reaktioner på den swedenborgska esoterismen har inte oväntat varit blandade, ofta tvehågsna.. Ett annat samband hävdades: psykoanalytikern Jungs betydelse för N.A.

Hur förklarar man (ny)andliga upplevelser? Det finns självfallet många förklaringsmodeller. En banal förklaring till varför handpåläggning kan ha god effekt är att kroppsberöring är nyttigt (att "gosa"), speciellt i vårt ganska svala känsloklimat -- beröringsarmt? En annan förklaring är att specifik kraft överförs från en person till en annan, då en healer agerar som kanal för energiöverföring. Läran bakom interaktionen mellan kropp och själ kan förefalla diffus, men teorin om de sju chakras i människokroppen är sedan länge väl etablerad i Indien och har säkert haft stort inflytande i vida N.A.-kretsar.

Jämför aura-begreppet. Denna esoteriska (ockulta) anatomi lär att blockerad energi leder till kroppslig/själslig obalans och i värsta fall till sjukdom. Det är alltså healerns uppgift att öppna osynliga energikanaler för att bota patienten. (( Kinesisk medicin har väl utarbetade teorier och metoder sedan gammalt. "Qi" ung. = kraft, livsenergi löper i noga lokaliserade banor, s.k. meridianer, i hela kroppen. Min anm.))

Auro-soma kallas en av många nygamla varianter i väst. Alternativterapeuter har många klienter, som emellertid brukar vara okunniga om teorin/läran bakom. Detta är ej att förvånas över, då den teoretiska bakgrunden inte alltid är lätt att förstå. Jämför f.ö. vanlig skolmedicin: vad vet medelpatienten om dess förklaringsmodeller? Homeopati är ett viktigt område inom alternativmedicinen, liksom akupunktur givetvis. Den senare har sent omsider rönt ett visst erkännande också inom den "vanliga" medicinen.

En annan åhörarfråga gällde slagruta, pekare och pendel. En skeptisk naturlig (?) förklaring till vattenfynd med hjälp av slagruta skulle vara att att vatten ju finns nästan överallt under jordytan, varför det inte alls vore konstigt att hitta vatten på så sätt. En annan skeptikeruppfattning är att slagrutemannen bara känner av sina egna muskelspänningar. (( Jag ställer mig tvivlande men kan ej närmare kommentera frågan, inte heller en fråga rörande takmystik. Min anm.))

En åhörare med lång erfarenhet i sjukvården påpekade att vissa diagnoser inte går att ställa eller att de ställs fel. O H genmälde att sådant verkligen tycks oförklarligt och att inte mycket forsknig på området förekommer i Sverige. Han hänvisade till Paul Martin, The Sickening Mind, en amerikansk undersökning om psykosomati. Det behövs mycket mer humanvetenskaplig forskning om hur människor upplever sjukdom bl.a, Förresten ansåg O H att ockultism och esoterism inte var särskilt bra termer.

En fråga lydde: Har N.A. nu nått sin kulmen? Det vet vi förstås ännu inte. TM (transcendent meditation) var t.ex. mycket på modet på 60-70-talet men nämns inte så ofta nu. Antroposofi och teosofi var mycket omtalade förr (centrum på Visingsö!) men inte numera (fast de existerar självklart fortfarande). En annan fråga löd: Hur utbredd är N.A. i olika länder? Svar: Sväört att mäta, men reinkarnationstanken omfattas av 20-25 % i väst, ungefär lika stor procent för astrologi; man gör enkäter somf får fram dessa tal.

Endast få personer har någon klar gudsbild av Någon/något, men ca. 60 % har något slags uppfattning om gudom/gudomlig makt; detta ej bara N.A.-anhängare. Trender redovisas vanligen bara i specialtidskrifter. Vad som ligger i tiden beror ofta på mäktiga mäns stöd för den ena eller den andra riktningen. Realpolitiska orsaker spelar också in, ofta förekommer rent banala impulser och världsliga skäl. Och ofta går luften snart ur trnden. Slutligen efterlyste en elev bland åhörarna mer om dessa tsaker i undervisningen; nu är det nästan ingenting. Hon ville ha fler livsåskådningsalternativ -- förutom de stora religionerna. Sammanfattningsvis: större öppenhet. ett globalt synsätt, information om allt!

MIN KOMMENTAR 1998

Liksom man har talat om kulturens privatisering kan man nog i viss mening nämna religionens privatisering. "Folkkyrkan" har i stort sett försvunnit och religionen har blivit en privatsak. Kyrkans skiljande från staten ligger säkert i linje med denna utveckling i vårt land. New Age-syndromet är en del i processen.

Polariseringen är en huvudingrediens i ett samhälle i förfall. Motsättningarna skärps , både positiva och negativa aspekter finns självfallet, fastän de senare tycks överväga eller t.o.m. dominera kraftigt, i vart fall i media och film. Rykande aktuellt är i det fallet det aktuella ekonomiska världsläget. Dessutom vill jag hänvisa till Olav Hammers bok New Age -- en ny folktro.

Eva Mobergs essä Vårt förakt för new age rekommenderas också. Där framgår tydligt processen från "new age-flum" till etablerad kunskap. Personligen slås jag av motståndet mot (förment?) nya ting, samtidigt som nyfikenheten är så stark och ändå driver utvecklingen framåt, på gott och ont. Den kanadensiske sociologen Arthur Kroker har sagt: "Vi lever idag i ett paniksamhälle -- överallt väller oron fram ur blottorna i våra fragmentariska liv". Denna utsaga tycker jag är riktig, även om jag själv inte är lika pessimistisk som Kroker verkar vara.

Sture Alfredsons hemsida