Story

Perhaps you don't know mr Will Gotobed? / He's one of the personages of this story. / "People always remember my name," he said. / He was an excellent joker in the days of his glory. / I really thought his surname was quite unique, / and that it perfectly matched his humour / which sometimes reached an unbeatable peak / that actually led up to his rumour.

Another character worth knowing is mr Fred Sleapwell. / I met him and meant his name too resembled a jest. / People found it nice, as far as I can tell. / For good music and fine food he had a zest. / Fred was a charming man, and so was Will. / No wonder they both were fond of the fair sex.

Will met a wonderful woman, her pet name was Lil. / Mrs Lily Fairmaiden was a married beauty who never wore her specs. / She needed them but found they disfigured her face. / Will took a fancy to her, it was love at first sight. / He was to her liking too, that was the case. / Though both were married, they had dates almost every night. / For the lovers each time was "now", time no more existed.

What happened next? Did Will's life take another course? / His love for Lil didn't stop him from cracking jokes. / In doing so his gags got still better of course. / Will said: " You see I can fool you with a hoax ." / And he made people believe he was a magician. / His nice wife Patty knew he was clever and admired his craft. / Will also lied to others, saying he was a physician. / Patty knew nothing of Lil, though she was far from daft.

Lil was dated again -- and the irresistible man was Fred. / Lil's love for Will was ever so strong, but soon she loved Fred even more. / Now she felt her life was hanging on a thread. / She could simply not choose, both men's love she bore. / Still she liked her loyal husband Tim, and neither wanted a divorce. / Moreover, Fred was married too, and had one more lover on the side. / "No problem, Fred said, "tolerance should always be our force. / My wife Amy knows that my manhood craves a lot -- that is my pride. / It's all right with me if she too takes a lover for herself. / Love is the meaning of life, one of the human rights./ I assure you that I never put women's rights on the shelf. / An honest man like me always for them fights."

It is said that life is more complicated today. / Most people know that it is easy to go astray. / I can really not tell how my story will end. / Solutions are ticklish, mostly a compromise or blend. / Personally, I obviously love expressive names. / My choice of those above I hope nobody blames. / Everyone goes to bed, it's absolutely natural you know. / Everybody wants to sleep well, gladly with a friend -- not with a foe!

Note: I didn't invent the name Gotobed! I remember that mr Dennis Gotobed produced English programmes for the Swedish School Radio in the 1980's or so. However, Fairmaiden is a creation of my own, as is Sleapwell (intentionally "misspelt").

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ni kanske inte känner herr Will Gotobed?/ Han är en av huvudpersonerna i den här historien. / "Folk kommer alltid ihåg mitt namn," sa han. / Han var en utomordentlig skämtare under sina glansdagar. / Jag trodde faktiskt att hans efternamn var unikt / och att det perfekt matchade hans humor, / som ibland nådde en oslagbar höjdpunkt /och som ledde till hans ryktbarhet. /

En annan personlighet värd att lära känna är herr Fred Sleapwell. / Jag träffade honom och menade att hans namn också liknade ett skämt. / Folk tyckte han var trevlig, så vitt jag vet. / Han var entusiastisk för god musik och fin mat. / Fred var en charmerande man, och det var Will också. / Det var inte konstigt att bägge var förtjusta i det täcka könet. /

Will träffade en underbar flicka, hennes smeknamn var Lil. / Fru Lily Fairmaiden var en gift skönhet som aldrig bar sina glasögon. / Hon behövde dem men fann att de missprydde hennes ansikte. / Will blev förälskad i henne, det var kärlek vid första ögonkastet. / Hon gillade honom också, ja det var fallet. / Fastän båda var gifta, träffades de nästan varje natt. / För de älskande var varje gång "nu", tiden existerade inte mer.

Vad hände sedan? Tog Wills liv en annan kurs? / Hans kärlek till Lil hindrade honom inte från att hitta på skämt. / När han gjorde det blev hans upptåg naturligtvis ännu bättre. / Will sa: "Ni förstår jag kan lura er med en bluff.". / Och han fick folk att tro att han var en trollkarl. / Hans snälla fru Patty visste han var skicklig och beundrade hans konst. / Will ljög också för andra och sa att han var läkare. / Patty visste inget om Lil, fast hon var långt ifrån stollig.

Lil blev uppvaktad igen, och den oemotståndlige mannen var Fred. / Lils kärlek till Will var stark som aldrig förr, men snart älskade hon Fred ännu mer. / Nu kände hon att hennes liv hängde på en tråd. / Hon kunde helt enkelt inte välja, hon bar båda männens kärlek. / Ändå tyckte hon om sin trogne make Tim, och ingendera ville ha skilsmässa. / Dessutom var Fred också gift och hade ännu en älskarinna vid sidan om. / "Inget problem", sa Fred, "tolerans borde alltid vara vår styrka. / Min fru Amy vet att min manlighet begär mycket -- det är min stolthet. / Jag har inget emot om hon själv tar sig en älskare. / Kärlek är livets mening, en av alla mänskliga rättigheter. / Jag försäkrar er att jag aldrig lägger kvinnors rättigheter på hyllan. / En ärlig man som jag kämpar alltid för dem."

Det sägs att livet är mer komplicerat idag. / De flesta vet att det är lätt att komma på avvägar. / Jag kan verkligen inte säga hur min berättelse kommer att sluta. / Lösningar är kniviga, för det mesta en kompromiss eller blandning. / Personligen älskar jag uppenbarligen uttrycksfulla namn. / Mitt val av ovanstående hoppas jag ingen klandrar. / Alla går till sängs, det är ju absolut naturligt. / Varenda en vill sova gott, gärna med en vän -- inte med en ovän!

Anmärkning: Jag uppfann inte namnet Gotobed! Jag minns att herr Dennis Gotobed producerade engelska program för den Svenska Skolradion på 1980-talet ungefär. Emellertid är Fairmaiden (skön+jungfru) min egen skapelse, så ock Sleapwell (avsiktligt "felstavat").

Sture Alfredsons hemsida